Alleen drijfmest: krijgt uw mais voldoende P?

23 april 2015 - Expertartikel

Op bedrijven die gebruik maken van de derogatieregeling mag sinds afgelopen jaar geen kunstmest meer worden gebruikt voor de fosfaat(start)gift. Het is daarom erg belangrijk om te weten of de fosfaatonttrekking van het maïsgewas met de drijfmestgift gedekt wordt.  Enkele tips.

Om te beoordelen of uw maïs -afgezet tegen de onttrekking- voldoende fosfaat krijgt door middel van drijfmest moet u het volgende weten:

 

 

Evenwichtsbemesting

Mais onttrekt gemiddeld 4,6 kg P2O5 per ton opbrengst aan droge stof. Wanneer u uw gemiddelde opbrengst weet, en uw gehalte in de drijfmest, kunt u eenvoudig de benodigde drijfmestgift berekenen die voor een evenwichtsbemesting noodzakelijk is. In de onderstaande tabel vindt u een voorbeeld hiervoor met gemiddelde gehaltes en lage gehaltes (geldt voor de meeste bedrijven met groot BEX-voordeel voor fosfaat).

 

 

Benodigde drijfmest gift in m3 /ha 


Opbrengst (ton droge stof per ha)
Onttrekking (P2O5 kg/ha)
Bij gemiddeld gehalte (1,6 kg)
 Bij laag gehalte (1,2 kg)


15
70
45
50


17,5
80
50
65


20
90
55
75

 

 

Overbemesting heeft geen zin

Het is belangrijk uw gemiddelde opbrengsten te kennen.  De maisopbrengsten worden namelijk veelal door de bodemvruchtbaarheid van de percelen bepaald. Daarom is het ook van belang om deze op peil te houden en de onttrekking aan te vullen. Maar als uw percelen doorgaans slechts 15 ton droge stof produceren, heeft het geen zin om voor 20 ton te bemesten. Dan benut u uw beperkte meststoffenruimte niet optimaal. Uw gemiddelde opbrengsten kunt u vanuit uw KringloopWijzer berekenen, of terugrekenen vanuit de partijopmetingen van de BEX. Kijk dan naar de cijfers van meerdere jaren.  Over het algemeen zijn de opbrengsten op fosfaatrijke percelen hoger dan op fosfaatarme percelen. 

 

 

Mestonderzoek

Om te weten hoeveel fosfaat er in de drijfmest zit kunt, u eenvoudig zelf de monstername uitvoeren door de daarvoor bestemde pakketjes bij Eurofins Agro op te vragen. De gehalten in mest zijn heel verschillend. Door exact te weten hoeveel P (en andere nutriënten) uw drijfmest bevat voorkomt u inefficiëntie in de bemesting.