Benut derogatie bemonstering voor praktisch bemestingadvies

27 oktober 2021 - Nieuwsberichten

In de komende winterperiode vernieuwen veel veehouders hun grondmonsters voor derogatie. Een unieke mogelijkheid om naast de wettelijke bepalingen ook een landbouwkundig advies aan te vragen. De kosten daarvan zijn slechts enkele euro’s per ha per jaar.

Veehouders die deelnemen aan derogatie mogen meer stikstof uit dierlijke mest uitrijden. Voorwaarde is dat één keer per vier jaar de percelen worden geanalyseerd op stikstof (N), fosfaat (P-Al en P-CaCl2) en organische stof. De monstername moet door een onafhankelijke en geaccrediteerde organisatie worden gedaan, volgens wettelijke voorschriften. Eurofins Agro voldoet hieraan.

Veehouders die economisch rekenen, benutten het monstername moment van derogatie om ook inzicht te krijgen in de bodemvruchtbaarheid van het perceel. De kosten voor monstername zijn al gemaakt en de aanvullende analysekosten zijn minimaal. Daarnaast bevat het analyseverslag een bemestingsadvies dat vier jaar de basis is om veel ruwvoer van eigen bodem te halen. Zo bevat het rapport een bekalkingsadvies, een uitgebreid bemestingsadvies en inzicht in het bodemleven.

De stap van het pakket Wetgeving naar pakket BemestingsWijzer is slechts €2,45 per ha per jaar(*). Bij een gemiddelde ruwvoerprijs van €0,20 per kVEM  hoeft de grasopbrengst slechts 12 kg per ha per jaar toe te nemen om de kosten weer terug te verdienen. Veel belangrijker is dat een hogere opbrengst per ha zich direct vertaalt in lagere voerkosten. Investeren in BemestingsWijzer is dan ook snel weer terugverdient. Voor meer informatie neem contact op met een monsternemer.

(*) berekening gebaseerd op: monstername 3-5 ha, advies en GPS-kaartje, exclusief orderkosten en btw. 1 monster per 5 ha een gebruiksduur van 4 jaar. Prijzen geldig t/m 31 december 2021.