Derogatie 2016: de regels op een rij

26 januari 2016 - Expertartikel

Onze buitendienst in Nederland is weer druk bezig met de monstername voor de derogatieregeling. Doet u ook mee aan deze regeling? Of wilt u mee gaan doen? Lees dan hier de voorwaarden waaraan u moet voldoen.

Voor een gezond gewas en een goede opbrengst is voldoende bemesting van groot belang. Dit mag echter, zoals bekend, niet onbeperkt. Meststoffen die niet door gewassen worden opgenomen, komen terecht in de bodem en in het water. Dat belast het milieu. Om die reden is er in Europa mestwetgeving van kracht. Boeren moeten zich houden aan de maximale hoeveelheidstikstof en fosfaat die gebruikt mag worden voor landbouwgrond. De gebruiksnorm voor dierlijke mest geeft aan hoeveel dierlijke mest u in een jaar per hectare landbouwgrond mag gebruiken. De gebruiksnorm is 170 kilo stikstof uit rundveedrijfmest per hectare landbouwgrond. Als u meedoet aan de derogatieregeling, en dus als veehouder voldoet aan de voorwaarden, mag u 250 kilo of 230 (centraal en zuidelijk zand en löss) kilo stikstof uit rundveedrijfmest per hectare grasland en bouwland gebruiken. Afhankelijk van het gewas mag u aanvullend een bepaalde hoeveelheid stikstof uit kunstmest gebruiken.

 

 

Voorwaarden derogatieregeling

Bij gebruik van minstens 80% van het totale grondoppervlakte als grasland is het voor veehouders mogelijk om derogatie aan te vragen. Daarbij is verder het volgende van belang:

Voorbeeld: als een monster van een perceel op 25 januari 2016 is genomen, dan moet er voor dat perceel voor 1 februari 2020 weer een nieuw monster genomen worden om in 2020 derogatie aan te  kunnen vragen.

 

 

Bestaande monsters gebruiken

Veehouders die bestaande grondonderzoeken willen gebruiken voor derogatie en/of Flex-P moeten rekening houden met de volgende zaken:

 

Bemonstering

Als bij bemonstering de huismethode van Eurofins Agro wordt toegepast, moet per 5 ha 1 monster worden genomen. Op een perceel van bijvoorbeeld 12 ha zijn dus 3 monsters nodig.

Bij gestratificeerde monstername geldt geen maximum aan de oppervlakte per monster. Bij percelen groter dan 5 ha is de uitslag van een gestratificeerd monster echter niet geschikt voor landbouwkundig gebruik. Daarvoor is de monstername te grofmazig.

Om voor fosfaatreparatie in aanmerking te komen (120 kg/ha) is een gestratificeerde monstername verplicht. De verhoogde norm geldt voor PAL <16 of Pw <25.

 

 

Samenvoegen van percelen

Mag alleen als:

Geschikte onderzoeken

Voor de derogatie adviseert Eurofins Agro u gebruik te maken van de volgende twee mogelijke onderzoekspakketten: