Handige Mest App in ontwikkeling

15 februari 2021 - Loonwerk en transport

De ene soort mest is de andere niet. Hoe waardeer je de landbouwkundige en de milieu-waarde van verschillende organische meststoffen? Eurofins Agro ontwikkelt samen met Wageningen UR een Mest App, die inzicht geeft in de aanvoer van nutriënten en organische stof, in de kosten en in de emissie.

De Mest App is een praktisch hulpmiddel om te bepalen welke meststof het beste past op je bedrijf, gegeven het gewas en de bodem. Naast de stikstof, fosfaat en kali wordt ook de aanvoer van zwavel, magnesium en een aantal sporenelementen weergegeven. Bovendien is het mogelijk om de aanvoer van effectieve organische stof te berekenen. De app werkt op basis van de huidige kengetallen zoals weergegeven in het ‘Handboek Bodem en Bemesting’

Bemestingskosten

De nieuwe app kan ook de bemestingskosten in kaart brengen. Hierbij gaat het om de besparing op kunstmestkosten en kosten die samenhangen met de organische mest zoals de prijs en de toedieningskosten. Ook is het mogelijk om een financiële waarde aan de organische stof toe te kennen. Tot slot worden ook de ammoniakemissie en de broeikasgasemissies die samenhangen met de bemesting berekend.

De app kan zowel op gewas- als bedrijfsniveau ingezet worden. Het is echter niet mogelijk om de bouwplansamenstelling, opbrengsten en dergelijke in te voeren. De tool komt in de loop van dit jaar beschikbaar via de website van Eurofins Agro. Voor klanten van Eurofins Agro zal een aantal extra, geavanceerde toepassingen in de portal Mijn Eurofins Agro komen.