Ken de waterkwaliteit tijdens beregening

1 juni 2019 - Expertartikel

De gevolgen van de droge zomer van vorig jaar zijn nog altijd merkbaar. Ook nu is er op een groot aantal plaatsen al weer sprake van een neerslagtekort en hebben boeren besloten om de beregening aan te zetten. Als u gaat beregenen, houd dan de kwaliteit van het beregeningswater in de gaten. Voorkom zoutschade.

De regionale verschillen in neerslagtekort zijn groot. In grote gedeelten van ons land kampen telers met droogte. Het grondwater is veel plaatsen nog steeds niet op peil en beregening is noodzakelijk.

De kwaliteit van oppervlaktewater kan enorm verschillen. Het gaat daarbij zowel om de chemische samenstelling als om de microbiologische waterkwaliteit. Soms kan er worden besloten om toch te beregenen ondanks een slechte waterkwaliteit omdat de schade van droogtestress nog groter is dan het risico op zoutschade. Met behulp van een analyse van het beregeningwater weet u waar u aan  toe bent en kunt u een afweging maken van de risico’s.

Chemische kwaliteit

Bij overheadberegening is met name het zoutgehalte van het water relevant. Behalve schade aan het gewas kan beregening met een verhoogd zoutgehalte ook nadelige gevolgen hebben op de bodemstructuur door ongewenste reacties met de kleideeltjes.

Een wateranalyse door  Eurofins Agro geeft inzicht in de waterkwaliteit. Dit onderzoek bepaalt de pH, EC, NH₄, K, Na, Ca, Mg, NO₃, Cl, S, HCO₃, P, Fe, Mn, Zn, B, Cu, Mo, Si en de hardheid van het water. Naast een onderzoek op zouten bestaat ook de mogelijkheid om een residu-onderzoek te laten uitvoeren. Hierbij vindt een brede analyse op de aanwezigheid van restanten van gewasbeschermingsmiddelen (incl. herbiciden op lage grenzen) plaats.

Biologische kwaliteit

De microbiologische kwaliteit van water is even belangrijk als de chemische samenstelling. Dit is belangrijk om de verspreiding van schimmels en bacteriën tegen te gaan en om de kwaliteit van het eindproduct niet in gevaar te brengen. Met name bij oppervlaktewater in de buurt van rioolwaterzuiveringsinstallaties is het zaak om daarop alert te zijn. In de ‘Globalgap certificering’ zijn normen opgenomen waaraan het irrigatiewater moet voldoen als het gebruikt wordt om vollegrondsgroenten met bestemming voor de versmarkt te beregenen. Eurofins Agro kan de aanwezigheid van de bacteriën E. coli, coliformen en enterococcen te onderzoeken