Langer mest uitrijden

11 september 2018 - Expertartikel

De periode waarin boeren mest mogen uit rijden is verlengd. Normaal eindigt die periode eind augustus, maar vanwege de droogte kan er nu tot half en in een aantal gevallen tot eind september mest worden uitgereden. 

Minister Schouten van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit heeft dat besloten op basis van adviezen van de Commissie Deskundigen Meststoffenwet (CDM) en de Technische Commissie Bodem (TCB). Ook heeft zij met Eurocommissaris Hogan afgesproken dat boeren die als gevolg van de droogte niet kunnen voldoen aan alle voorwaarden voor vergroening niet worden gekort op hun subsidie. 

Nieuwe uitrijperiodes
Boeren krijgen meer tijd om mest uit te rijden omdat het bemesten van verdroogde grond nadelig kan zijn. De exacte uitrijperiode is afhankelijk van de vraag of er sprake is van grasland of akkerland (bouwland) en het type ondergrond (zand, löss, klei of veengrond). Concreet heeft minister Schouten besloten de periode op te rekken tot: