Mest heeft waarde

14 december 2017 - Expertartikel

Tijdens Manure Resource 2018 hebben de deelnemers gezamenlijk een ‘position paper’ opgesteld. Hierin stellen zij dat mest in de komende jaren steeds meer als een kans dan als een probleem zal worden gezien. Eurofins Agro heeft het paper ondertekend, net als 110 andere deelnemers aan de conferentie. Het document is aangeboden aan beleidsmakers binnen de EU en aan de nationale overheden.

Er zijn volop mogelijkheden om met mest waarde te creëren. De mestverwerkende industrie kan in de overgang naar een circulaire economie zorgen voor:

Deze transitie kan worden gerealiseerd door bestaande technologieën aan te passen of door nieuwe circulaire technieken te ontwikkelen. Het paper stelt dat we op een keerpunt staan als het gaat om een duurzamere mestverwerking. Daarbij moet voldoende aandacht zijn voor de economische, ecologische en sociale randvoorwaarden.

Kansen creëren

Om de mesttransitie mogelijk te maken is noodzakelijk dat innovatie wordt gestimuleerd. Er moet voldoende ruimte zijn om te experimenteren en wettelijke obstakels moeten uit de weg worden geruimd. Een beleidsvisie op lange termijn is cruciaal om deze transitie te laten slagen. Uitgangspunt is dat er economisch rendabele oplossingen worden ontwikkeld.
Zo zijn er bijvoorbeeld bij het terugwinnen van nutriënten nog steeds problemen met de economische levensvatbaarheid van de technologie. Dit hangt onder andere samen met de toepassingsgrenzen van de producten. Tegenwoordig zijn nutriënten die afkomstig zijn van mest onderworpen aan lagere limieten dan vergelijkbare minerale meststoffen die zijn geproduceerd uit nieuw materiaal. Er wordt daarom gepleit voor geharmoniseerde EU-voorschriften voor de handel in en het gebruik van bemestingsproducten.

Niet alleen het terugwinnen van stikstof (N), fosfaat (P) en andere nutriënten uit mest is waardevol. Ook het vastleggen van koolstof (C) door het gebruik van koolstofrijke mest biedt een bijdrage aan het oplossen van klimaatproblemen.  Bovendien is koolstofrijke organische mest stabiel en draagt bij aan de bodemvruchtbaarheid.

Samen vooruit

Door juridische belemmeringen weg te nemen en door voortdurend te investeren in onderzoek en praktische uitvoering, kan Europa een koploper worden in de circulaire economie. Het position paper werd ondertekend door een groot aantal partijen, waaronder Eurofins Agro. Namend Eurofins waren Ad Merks, business unit manager Manure, Mathieu Eugelink, accountmanager en Katrin Oltmer, R&D Mest en Compost aanwezig op de conferentie.