Ministerie bevestigt gelijkwaardigheid P-Al-methode Eurofins Agro

4 oktober 2018 - Expertartikel

Eurofins Agro kiest voor het gebruik van NIRS om klanten naast de wettelijke fosfaatbepaling (P-Al) routinematig ook veel landbouwkundige informatie te verstrekken. Informatie die anders tijdrovend (lange onderzoeksduur) of te duur zou zijn geweest.  Op deze manier voorziet Eurofins Agro boer en teler van informatie waarmee productie en kwaliteit van de gewassen kan worden optimaliseerd.

De wet biedt laboratoria de ruimte om - bij de bepaling van het fosfaatgehalte P-Al - een eigen methode op te zetten, mits gelijkwaardigheid is aangetoond. De methode van Eurofins Agro voldoet aan deze eis, bevestigde het ministerie van LNV deze week. Daarmee voldoet Eurofins Agro ruimschoots aan de wettelijk gestelde normen.
 
In de mestwetgeving speelt fosfaat een belangrijke rol. Op basis van het P-Al-resultaat, wordt (op grasland) een perceel ingedeeld in een klasse (arm, laag, neutraal of hoog). Per klasse is een maximale P-bemesting vastgelegd. De wet schrijft voor dat P-Al door een geaccrediteerd laboratorium moet worden geanalyseerd. Eurofins Agro is geaccrediteerd.
 
Verder schrijft de wet voor dat de bepaling in duplo moet worden uitgevoerd. Ook hieraan voldoet Eurofins Agro; door de eerste meting volgens de klassieke methode uit te voeren en de tweede analyse via NIRS. De wet biedt ruimte om zo’n eigen methode op te zetten, mits de resultaten aantoonbaar gelijkwaardig zijn aan de klassieke methode. Na een review door de Commissie Deskundigen Meststoffenwet (CDM) onderschrijft het ministerie van LNV de gelijkwaardigheid van de Eurofins Agro-methode.
 
Veel moderne laboratoriummetingen zijn gebaseerd op licht. Ook NIRS is een meting met licht. NIRS staat voor Near Infra Red Spectroscopy; licht dat we niet met onze ogen kunnen zien. In combinatie met klassieke analyses biedt deze techniek veel aanvullende informatie voor klanten. Eurofins Agro past NIRS al toe vanaf 2003 en voegt – dankzij de unieke combinatie van een chemisch laboratorium en grote aantallen monsters – elk jaar nieuwe analyses toe aan het NIRS-spectrum. NIRS meet bijvoorbeeld de verschillende fracties van de organische stof, zodat de teler inzicht krijgt in het mogelijke verloop van organische stof. Daarnaast wacht de toepassing van NIRS-analyses (voor N en P) in stapelbare mest op toestemming van LNV.