Nog veel maisland met een te lage pH

28 oktober 2016 - Expertartikel

Veel maisland heeft een te lage pH. Dat blijkt uit de analyseresultaten van Eurofins Agro. Het gaat met name om percelen in Gelderland, Overijssel en Drenthe, maar ook in andere provincies komt het veel voor. Bekalken is een eenvoudige maatregel om de pH te verhogen.

De optimale pH voor mais op zand ligt minimaal op 5,5. Een te lage pH op mais kost al snel 10-20% opbrengst. Vorig jaar toonde Eurofins Agro al aan dat één op de drie percelen maisland een pH onder de 5 heeft. Onderstaande kaart maakt duidelijk waar de problemen het grootst zijn.

In Overijssel, Drenthe en Groningen hebben in veel postcodegebieden meer dan 25% van de percelen een te lage pH. Ook in grote delen van Friesland, Groningen, Utrecht en Noord-Brabant is dit het geval. Op de kaart is ook duidelijk te zien dat de pH op rivier- en zeekleigronden een stuk hoger is. Met name op zandgrond is er al snel sprake van een te lage pH. Wilt u weten wat de actuele pH op uw percelen is? Vraag grondbemonstering aan.

Bekalken loont

Robin Wolf, productmanager veehouderij bij Eurofins Agro, roept melkveehouders op om werk te maken van bekalking. “Dit jaar toonde weer aan dat, mede door de weersomstandigheden, de maisgroei en maisoogst lang niet altijd meeviel. Veel melkveehouders hebben te maken met tegenvallende resultaten. Bekalken zorgt voor een hogere opbrengst. Het verbetert de bodemstructuur, waardoor bijvoorbeeld veel nattigheid beter kan worden opgevangen door de bodem. 

pH maisland zakt snel

De pH op maïsland zakt meestal veel sneller dan op grasland. Om de pH op zandgrond goed op peil te houden moet er regelmatig bekalkt worden. Dat is veel efficiënter dan het repareren van de bodem als het al te laat is. Maïsland op zandgrond heeft bijna jaarlijks een onderhoudsbekalking van 1 à 1,5 ton nodig om de pH op peil te houden.

Bodemvruchtbaarheid vergroten

Bekalken zorgt voor een hogere CEC (Cation Exchange Capacity),  ofwel het klei-humus-complex. Dit is de belangrijkste indicator voor bodemvruchtbaarheid. Met bekalken vergroot je de bindingscapaciteit van de bodem om nutriënten vast te houden. Bovendien is uit onderzoek gebleken dat bekalking ook een positieve bijdrage levert aan bodemmineralisatie. Er komt meer minerale bodemstikstof vrij, want door een betere bodemstructuur is er meer zuurstof in de bodem en dus meer bodemlevenactiviteit. Erg belangrijk voor de mineralisatie van stikstof en zwavel. 

Najaar of voorjaar?

Bekalken kan zowel in het voorjaar als in het najaar. Bij bekalken in het najaar is het effect het grootst op het eerstvolgende groeiseizoen. De kalk dient goed door de bouwvoor gewerkt te worden en kan in het najaar goed gecombineerd worden met de inzaai van een groenbemester. In het voorjaar kan de bekalking het beste plaatsvinden voorafgaand aan het inwerken van de groenbemester.