Onafhankelijke bemonstering mest verplicht

8 september 2017 - Expertartikel

Vanaf 1 oktober 2017 mag vaste mest, bestaande uit dikke fractie, alleen nog door een erkende onafhankelijke monsternemer worden bemonsterd. Eurofins Agro werkt hiervoor samen met Certicon Agro. De onafhankelijke monsternemers van Certicon Agro handelen efficiënt en correct uw bemonstering af.

De nieuwe regeling, het accreditatieprogramma AP06, geldt alleen voor de dikke fractie van mest waarin de mestcode 13 en/of 43 zit. AP06 is vastgelegd in de uitvoeringsregeling Meststoffenwet. Met deze regeling wil de overheid ervoor zorgen dat de resultaten van de analyses overeenkomen met de werkelijke fosfaat- en stikstofgehalten van de vracht of partij. Ondernemers kunnen zo voortaan werken met gecontroleerde mest.

Hoofdregel

Leveranciers en vervoerders van mest moeten vanaf 1 oktober 2017 een onafhankelijke monsternemer inschakelen voor de bemonstering van de dikke fractie. De monsternemer neemt per vracht een monster. Onder bepaalde voorwaarden mag hij een partij bemonsteren. Daaraan zijn meer eisen verbonden. Zo mag het volume niet meer zijn dan 200 m3 mest, mag er geen andere partij mest op de bedrijfslocatie liggen en moet de partij beloopbaar zijn.
Bemonstering van vrachten vindt plaats bij het laden of het lossen. De monsternemende organisatie moet de planning van de monsternames melden bij de NVWA. Meer over de nieuwe regeling vindt u bij RVO.nl

Onafhankelijke monsternemers

Om AP06 te realiseren, kan Eurofins Agro onafhankelijke monstername leveren. Daarvoor zijn wij een samenwerking aangegaan met Certicon Agro. Dit bureau heeft erkenning en accreditatie aangevraagd voor de mestmonstername en levert onafhankelijke monsternemers door geheel het land.
Als u mest wilt gaan vervoeren, neemt de Certicon Agro-monsternemer het monster op de juiste wijze en verzorgt hij de verplichte melding van de geplande monstername bij NVWA. De mestleverancier moet zelf een partijbemonstering ook melden bij NVWA. De monsternemers dragen vervolgens het monster over aan Eurofins Agro voor analyse.

Mestonderzoek

Eerder werd al wettelijk vastgelegd aan welke eisen het onderzoek van de mestmonsters moet voldoen in het accreditatieprotocol AP05. Eurofins Agro kan alle hiervoor vereiste analyses uitvoeren. Lees meer over de complete dienstverlening op het gebied van mestonderzoek door Eurofins Agro

Wilt u meer weten over onafhankelijke bemonstering? Neem contact op met: