Onkruid spuiten? Denk aan borium in maïs

26 mei 2016 - Expertartikel

Onkruid bespuiten op maïsland is vaak een noodzakelijk kwaad, maar waarom maakt u van deze nood geen deugd door tegelijkertijd ook de borium bij te bemesten? 65% procent van de percelen heeft op dit moment namelijk te weinig borium beschikbaar voor het gewas.

Snijmaïs is naast suikerbieten één van de meest boriumbehoeftige gewassen. Een belangrijke functie van borium is het creëren van celstevigheid; het stimuleert de celdeling, celgroei, de bloei en de vruchtzetting. Veel informatie hierover is te vinden in de notitie over het belang van borium in maïs van de Commissie Bemesting Grasland en Voedergewassen (CBGV), waarin ook Eurofins Agro participeert. Borium beïnvloedt het suikertransport door de plant en heeft daardoor direct invloed op de groei en nutriëntenopname van het gewas.

Minder fosfaat? Let dus op borium!

Een gebrek aan borium wordt vooral zichtbaar door een slechte kolfontwikkeling en korrelzetting. Daarnaast verslechtert een boriumtekort de efficiëntie van fosfaat. Nu er minder fosfaat bemest mag worden, is voldoende plantbeschikbare borium dus van groot belang. Borium kan eenvoudig uitspoelen. Dat is dit jaar ook gebeurd. De gehaltes plantbeschikbare borium (bord) zijn nu lager dan bij de start van het seizoen. Er wordt wel borium gemineraliseerd, maar in verhouding is er dit jaar veel borium uitgespoeld. Het was of te droog, te koud of juist te nat. Het resultaat is dat er weinig borium beschikbaar komt en meer percelen in de categorie laag vallen dan andere jaren. Dat geldt overigens ook voor zwavel en stikstof, ook nutriënten die afhankelijk zijn van mineralisatie. Borium kan worden aangevoerd via dierlijke mest, mengmeststoffen en spuitmeststoffen.

Dalende trend borium

Borium is al langer een aandachtspunt. Twee jaar geleden toonde Eurofins Agro al aan dat de gehalten borium in de bodem aan het dalen zijn. In 10 jaar tijd daalde het percentage borium met 10% op lichtere zandgronden. Dit heeft deels te maken met het aangescherpte mestbeleid. Er wordt minder dierlijke mest gebruikt, en dus wordt er ook minder borium aangevoerd via dierlijke mest. Ook de klimaatverandering speelt een rol. We hebben vaker te maken met heftige buien; veel neerslag in korte tijd. Borium is zeer uitspoelingsgevoelig en verdwijnt op deze manier dus eerder.

Relatie met organische stof

Dat percelen met veel organische stof automatisch ook veel borium bevatten, is een misverstand. Uit onderzoek van Eurofins Agro blijkt dat op zandgrond bij organische stofgehaltes tussen de 5 en 10% toch 43% van de percelen een lage boriumtoestand heeft.