Organische stof voortaan op verslag vaste mest

30 juli 2019 - Akkerbouw - Loonwerk en transport

Per 1 augustus 2019 staat op het onderzoeksverslag van vaste mest óók het gehalte organische stof. Hiermee zet Eurofins Agro de eerste stap in het beter inzichtelijk maken van de aan- en afvoer van mineralen (de kringloop) op het boerenerf.

Hoe meer organische stof vaste mest bevat, hoe waardevoller de mest is voor de bodem. Het gehalte organische stof kan nu met nabij infrarood techniek (NIRS) worden bepaald. Deze methode is snel en betrouwbaar en levert minder milieubelasting op.

De afgelopen jaren is er veel discussie geweest over de bodemvruchtbaarheid in Nederland. Hierbij is steeds aandacht voor het gehalte organische stof als belangrijke factor voor bodemvruchtbaarheid. Organische stof is onder andere verantwoordelijk voor:

Om het gehalte organische stof op peil de te houden is voldoende aanvoer belangrijk. Organische stof wordt namelijk voortdurend afgebroken door mineralisatie. Dit proces is afhankelijk van de aard van de organische stof (de verhouding tussen koolstof en stikstof), de ontwateringstoestand en de pH van de bodem. De vuistregel is een afbraaksnelheid van 2% per jaar.

Dierlijke mest is een belangrijke bron van organische stof. Door het gehalte organische stof op het verslag te vermelden is het mogelijk om bij de berekening van een bemestingsplan hiermee rekening te houden.

NIRS-bepaling

Eurofins Agro bepaalt voortaan het organische stofgehalte in vaste mest met Nabij Infrarood Spectroscopie (NIRS). Deze methode kent een aantal voordelen ten opzichte van de nat-chemische bepaling die tot nog toe standaard werd toegepast voor de analyse van vaste dierlijke mest. De voordelen: 

​Voor de NIRS-bepaling wordt de vaste mest gehomogeniseerd, gedroogd en tot poeder vermalen. Dit poeder wordt vervolgens geanalyseerd door het met nabij infrarode lichtstralen (NIR) te bestralen. Dit gebeurt in een speciaal apparaat . Een deel van het licht wordt daarbij opgenomen door het poeder en een ander deel wordt teruggekaatst, gereflecteerd. Deze reflectie is afhankelijk van de samenstelling van het poeder en dus van de samenstelling van de vaste mest.

De reflectie wordt vervolgens weergegeven in een grafiek met verschillende pieken. Iedere piek staat daarbij voor een bepaald chemisch element. Met behulp van een model kan vervolgens worden bepaald wat het gehalte is van de verschillende componenten in de vaste mest. De nauwkeurigheid van een dergelijke modelberekening is daarbij afhankelijk van het aantal waarnemingen. Eurofins Agro is al jaren bezig met het verzamelen van referentiemonsters voor vaste mest. De methode voldoet nu  aan de gestelde betrouwbaarheidsnormen en Eurofins Agro brengt de methode daarom op de markt. Het routinematig meten van organische stof in vloeibare mest soorten laat nog even op zich wachten.