Put vol mest, bodem vol stikstof

16 augustus 2018 - Expertartikel

Op veel bedrijven is de mestopslag vol, maar de bodem is nog voldoende voorzien van stikstof. Wat kunnen we met de mest?

Nu er weer regen is gevallen, komt de grasgroei weer op gang. De kansen lijken goed voor een tweede voorjaar. Overbemesten met drijfmest uit de volle putten en silo’s voegt op korte termijn echter niets toe. Door de beperkte grasgroei van de afgelopen maanden is de bodemvoorraad nog lang niet benut en de uitspoeling was nihil. Een overdaad aan stikstof kan zelfs nadelig zijn. Zeker bij weidegang of zomerstalvoedering kan dat in extreme gevallen leiden tot nitraatvergiftiging.

De commissie Bemesting Grasland en Voedergewassen (www.bemestingsadvies.nl) adviseert te wachten met mest toedienen tot de grond voldoende vochtig is en de hergroei op gang is gekomen. De gift zou dan volgens de commissie beperkt moeten blijven tot maximaal 15 m3 mest per ha, ook om de kaligift beperkt te houden. Als de grasmat verdroogd is, zou de bemesting de rest van het seizoen beperkt moeten blijven tot een kleine gift dierlijke mest.

Na de maïsoogst

De verlenging van de periode waarin mest uitgereden mag worden tot 15 september, biedt mogelijkheden voor het bouwland. Bij een vroege maïsoogst, zorgt een drijfmestgift voor een goede start van een geslaagde groenbemester. Zo kan een snede Italiaans raaigras een interessante aanvulling op de ruwvoervoorraad opleveren. 

NOTA BENE Het ministerie moet hier nog toestemming voor geven; volg de laatste updates van de regelgeving op mijnrvo.nl