Statement P-AL getal

5 juli 2018 - Expertartikel

Eurofins Agro  is geconfronteerd met een artikel in De Boerderij van 5 juli 2018. Wij hebben het artikel tot ons genomen. Graag willen wij duidelijkheid verschaffen over waar wij voor staan. De informatie in het artikel willen we graag in de juiste context plaatsen.

In het kader van fosfaatwetgeving moeten boeren hun grond 1 keer per 4 jaar laten analyseren. Een van de parameters bij een meting is de P-AL waarde. De wet schrijft voor dat er een duplo meting plaats moet vinden. Hiervoor is een geaccrediteerd laboratorium nodig. Als toonaangevend en geaccrediteerd onderzoeksinstituut bepaalt Eurofins de monsters op basis van nat-chemisch onderzoek in combinatie met NIRS. Daarmee is de duplo-methode gewaarborgd. Deze innovatieve benadering is in lijn met de aanbevelingen uit het rapport van de Commissie Deskundigen Meststoffenwet van juli 2015 ‘Actualisering methodiek en protocol om de fosfaattoestand van de bodem vast te stellen’. Wij verwijzen naar bijgaand document waarin de gelijkwaardigheid van de meetmethode van ons laboratorium wordt aangetoond.

Verder is Eurofins Agro van mening dat er een ongerijmd verband wordt gelegd tussen de toegepaste meetmethode en de in het artikel geschetste mogelijke gevolgen. Dit maakt het artikel onnodig verontrustend. We willen benadrukken dat de waardes van de metingen bij deze methode niet afwijken van de klassieke methode en tevens de gebruiker voorzien van extra inzicht in bodemvruchtbaarheid.

Voor de pers:
Voor vragen kunt u contact opnemen met de perscoördinator van Eurofins Agro
telefoonnummer +31 6 52002122