Ureumgehalte kan sterk schommelen

20 oktober 2019 - Glastuinbouw

Ureum wordt van oudsher veel gebruikt in de orchideënteelt als stikstofmeststof om een snelle groei te realiseren. Ook in andere teelten kan het toedienen van ureum nuttig zijn, met name in situaties waar alleen hard uitgangswater beschikbaar is. Ureum neutraliseert dan de bicarbonaat.  In stilstaand water zetten enzymen ureum om in ammonium.  Regelmatige analyse van het ureumgehalte in het gietwater is daarom zinvol.

De chemische formule van ureum is CO(NH2)2. Het is een geconcentreerde stikstofmeststof die planten snel kunnen opnemen. Ureum is geen zout en heeft daardoor geen effect op de EC. Met ureum kan veel stikstof worden gegeven zonder negatieve gevolgen voor de EC. Bij de omzetting van ureum komt H+ vrij en daarom werkt ureum ook verzurend. Daarom wordt ureum ook toegepast om de pH van het gietwater te stabiliseren.

Omzetting

Ureum dringt passief de plantenwortel binnen en wordt daar door het enzym urease omgezet in ammonium. Deze reactie vindt ook buiten de wortels plaats in het substraatvocht of in stilstaand gietwater. De snelheid waarmee ureum wordt omgezet, is afhankelijk van de temperatuur, de EC en de pH. De temperatuur is daarbij de belangrijkste factor. Bij 32 graden Celsius is de omzetting van ureum tweemaal zo snel als bij 18 graden Celsius.

Gietwater dat stilstaat in een silo of een leiding zal door omzetting minder ureum en meer ammonium bevatten dan vers gietwater direct uit de mestbak. In een mestbak is de zoutconcentratie vaak te hoog voor het enzym en daardoor vindt er geen omzetting plaats.

Het stikstofgehalte kan na toediening van ureum door de afbraakprocessen sterk variëren. Als 50% van het totaal aan stikstof wordt gedoseerd als ureum, is het daardoor niet voldoende om alleen het gehalte nitraat en de ammonium te meten.

Ureumgehalte

Voordat u een recept gaat berekenen, is het daarom zinvol om ook het ureumgehalte bepalen. Het is mogelijk om zowel in het drainwater als in (organische) substraten ureum te meten.  Het kan in bepaalde situaties de voorkeur hebben om samengestelde meststoffen te gebruiken die verschillende stikstofvormen in een bepaalde verhouding bevatten. Let dan goed op wat de verhouding is tussen nitraat stikstof (NO3), ammonium (NH4) en ureum. Besteed ook aandacht aan  de hardheid van het uitgangswater, waarmee wordt watergegeven.

Meer weten of een analyse op ureum laten uitvoeren? Neem contact op: telefoon 088 876 1014 of horti@eurofins.com