Terug naar overzicht

Een optimale bodemvruchtbaarheid draagt bij aan sterke en gezond groeiende planten. Zo kan het gebruik van chemische gewasbeschermingsmiddelen op en rond sportvelden, golfbanen en openbaar groen omlaag.

Om de juiste maatregelen te kunnen nemen, is het zaak om te weten wat de bodem nodig heeft. Grondonderzoek geeft dat inzicht. Eurofins Agro biedt twee uitgebreide pakketten voor grondonderzoek van sportvelden, golfbanen en openbaar groen: 

  • BemestingsWijzer Basis voor inzicht in de belangrijkste bodemparameters (voorheen pakket Sport en Recreatie Basis)
  • BemestingsWijzer Compleet voor een volledig beeld van de bodemvruchtbaarheid, inclusief sporenelementen (voorheen pakket BemestingsWijzer Totaal)

De inzichten uit dit onderzoek kunnen een belangrijke bijdragen leveren aan het realiseren van de Green Deal voor sportvelden en golfbanen.

PARAMETERS Compleet Basis

CHEMISCH 
N-totaal, C/N, NLV, S-totaal, C/S, SLV, S-plantbeschikbaar, P-bodemvoorraad, P-plantbeschikbaar, Pw, K-bodemvoorraad, K-plantbeschikbaar, Ca-bodemvoorraad, Ca-plantbeschikbaar, Mg-bodemvoorraad, Mg-plantbeschikbaar, Na-bodemvoorraad, Na-plantbeschikbaar

FYSISCH 
pH, organische stof, organische koolstof, C/OS-ratio, koolzure kalk, klei, zilt, zand, afslibbaar, CEC, Ca-, Mg-, K-, Na-, H+-, Al-CEC, CEC-bezetting, verkruimelbaarheid, slempgevoeligheid, stuifgevoeligheid, vochthoudend vermogen

BIOLOGISCH
Microbiële activiteit, microbiële biomassa, schimmel/bacterie-ratio

Aanvullend beschikbaarheid van alle sporenelementen (Si-, Fe-, Mn-, Cu-, Co-, B-, Mo-, Se-plantbeschikbaar). 

Kwaliteit organische stof

Bodemleven

Kwaliteit organische stof: Het organische stofgehalte en de kwaliteit van de organische stof worden gepresenteerd in kengetallen en een grafiek. Organische stof in de bodem heeft onder andere effect op het vochtvasthoudendvermogen en de weerbaarheid van de bodem. Organische stof bestaat hoofdzakelijk uit koolstof (C), stikstof (N), zwavel (S) en fosfaat (P). De onderlinge verhouding tussen deze elementen bepaalt de kwaliteit van de organische stof. Stabiele organische stof bevat veel C en is goed voor de bodemstructuur, vochtvasthoudend vermogen en CEC-binding. Dynamische organische stof bevat veel N en breekt makkelijk af. Het organische stof gehalte zal dan eerder dalen.

Bodemleven: Inzicht in de microbiële biomassa en schimmel/bacterie ratio is belangrijk in verband met de GreenDeal. Een vitaal bodemleven draagt bij aan weerbare planten. Zo kan het gebruik van chemische gewasbeschermingsmiddelen omlaag.

 

Voorbeeldverslagen

Naam Datum Bestand
Voorbeeldverslag BemestingsWijzer Golf 15-09-2023
Voorbeeldverslag BemestingsWijzer Golf, aanvullend granulair 19-01-2024
Voorbeeldverslag BemestingsWijzer Sportveld 15-09-2023
Voorbeeldverslag BemestingsWijzer Sportveld, aanvullend granulair 19-01-2024
Methoden grondonderzoek 11-03-2024

Methoden uitgebreid beschreven

Eurofins Agro analyseert monsters via volgens voorgeschreven en vastgelegde methoden. Op het analyseverslag staat de methode beknopt beschreven. Hier zie je ook welke methode door de Raad van Accreditatie is geaccrediteerd. We zetten dan een Q achter de methode.

In de tab Downloads staat in het document “Methoden grondonderzoek” een uitgebreide beschrijving van de methoden. Dit document is een aanvulling op de informatie op het analyseverslag.