Terug naar overzicht

Compost draagt bij aan het organische stofgehalte en stimuleert het bodemleven. Het is een welkome bodemverbeteraar, zeker sinds de bemestingsnormen steeds krapper geworden zijn. 

Eurofins Agro analyseert compost op de eisen die wettelijk zijn vastgelegd in de Meststoffenwet voor de handel en transport. Daarnaast controleren we ook op bovenwettelijke bepalingen voor certificeringsschema’s,  gebaseerd op de wensen van marktpartijen. Zo kan je bij ons terecht voor analyses van het bekende certificaat Keurcompost. 

 

 

Compostonderzoek

 

PAKKET BEPALINGEN
RVO-pakket Droge stof, fosfaat, stikstof
Overige pakket*) Droge stof, organische stof, kalium, magnesium, zwavel, koolzure kalk, EC, pH-KCl, chloor
Nutriëntenpakket  Droge stof, organische stof, kalium, magnesium, fosfor en stikstof
Zware metalen Droge stof, organische stof, cadmium, chroom, koper, kwik, nikkel, lood, zink, arseen
Stabiliteit Respiratiemeting
Onkruidkiemtoets Kieming onkruiden 
Herkenbare verontreigingen Glas <2 mm, glas > 20 mm, overige bodemvreemde verontreinigingen en steen 5 mm
Aaltjes Plant- en niet-plantparasitaire aaltjes
Bodem Droge stof, organische stof, cadmium, chroom, koper, kwik, nikkel, lood, arceen, klei

*) niet mogelijk voor verse monsters

Overige bepalingen

 • chloride
 • EC (geleidingsvermogen) in compost
 • fosfaat P-totaal
 • kalium K2O
 • klei fractie < 2 μm
 • magnesium MgO
 • natrium
 • C/N Quotient
 • pH-KCl
 • pH-water
 • stikstof N-totaal (N-Kjeldahl)
 • zwavel (duplo) S-totaal
 • voortschrijdend gemiddelde

 

Normen

Bij de volgende compostpakketten vermeldt Eurofins Agro toets- en normwaarden op het verslag

 • Bodempakket
 • Herkenbare verontreinigingen
 • Zware metalen

Deze bepalingen vallen onder het Uitvoeringenbesluit Meststoffenwet.

Conformiteit

Voor de beoordeling op conformiteit bij deze bepaling wordt het resultaat getoetst aan de normwaarden. Er wordt daarbij geen rekening gehouden met de meetonzekerheid.