Replay: Webinar Mest in Beweging

6 december 2021 - Video's

De mestwereld is volop in verandering. Steeds meer groeit het besef dat mest onmisbaar is voor de kringlooplandbouw. Tegelijk is het belang van betrouwbare bemonstering en van een eerlijke handel groter dan ooit. 

Eurofins Agro staat midden in deze dynamische wereld. We hebben het mestlab volledig gemoderniseerd na de fusie met Lab Zeeuws-Vlaanderen. Samen met Wageningen Universiteit hebben we dit voorjaar een handige app gelanceerd om het gebruik van dierlijke mest te optimaliseren. En we werken samen met externe partners continue aan het verbeteren van de mestketen.

In dit webinar komen de volgende sprekers aan bod. 

Welkom - Bob Fabri, Businessunit Manager Mest & Compost stelt het nieuwe team voor.

Mestonderzoek 2.0 - Frank van Lohuijzen, Accountmanager Mest & Compost,  vertelt hoe Eurofins Agro het mestlab heeft gemoderniseerd. Het huis is 'op orde’ en wat betekent dat voor de klant? Ook gaat Frank kort in op nieuwe regels die er aankomen.

Rekentool 'Mest is waardevol' -  Wim van Dijk (WUR) vertelt in een filmpje over de nieuwe MestApp. Waarom is deze App zo handig en hoe kan je daarmee werken?

Hoe zit het ook al weer met AP06? - Robert vd Valk zet kort en bondig de regels van AP06 nog een keer op een rij zodat monstername, onderzoek en verslaglegging correct én efficiënt kunnen gebeuren. 

Gespreksleider is Rochus Kingmans.