Real time mestanalyse op de wagen

12 maart 2020 - Nieuwsberichten

Eurofins Agro ontwikkelt samen met een consortium, waarin onder andere Wageningen Food Safety &Research  en een aantal andere partijen deelnemen, een innovatief systeem om direct op de transportwagen de samenstelling van mest te analyseren met NIRS-apparatuur. 

Deze oplossing moet de uitvoering van de wettelijke regels ten aanzien van mestcontroles voor de vervoerder eenvoudiger maken. Tegelijk zal het zo voor de overheid gemakkelijker worden om toe zicht te houden.  Mest die op transport gaat, moet volgens de wet door een erkend laboratorium worden geanalyseerd op de nutriëntengehaltes. Er wordt daarvoor een monster opgestuurd naar het lab en tegelijk moet het monster worden aangemeld bij de RVO. Transporteurs nemen hiervoor een mestmonster in een zak of een mestpot. Deze monsters gaan vervolgens met de koerier naar het laboratorium. Waar vervolgens een chemische analyse plaats vindt. Na analyse door het lab worden de analyseresultaten gemeld bij RVO.

Mest meten met NIRS

Dit is een omslachtige werkwijze. Het installeren van een zogenaamd NIRS-systeem op de tankwagen kan het proces aanzienlijk vereenvoudigen. Met dit systeem wordt op de wagen zelf de samenstelling van de mest vastgesteld. Het systeem analyseert een monster met behulp van nabij infrarood (NIR) licht geanalyseerd. De methode sneller dan een chemische bepaling in het lab en biedt de mogelijkheid real-time resultaten te produceren.  Eurofins Agro is nauw betrokken bij het mogelijk maken van de nieuwe meetmethode. Het streven is dat de eerste tankwagens met NIRS-apparatuur in 2021  de weg op krijgen.

Deze infographic 'Smart transport: Nutrient transparency with NIRS' laat zien hoe het systeem zal gaan werken.