Organische stofgehalte mest bepaalt waarde

12 maart 2020 - Nieuwsberichten

Sinds een jaar staat op het onderzoeksverslag van vaste mest óók het gehalte organische stof. Hoe meer organische stof vaste mest bevat, hoe waardevoller de mest is voor de bodem. Eurofins Agro werkt aan pyrolyse, een nieuwe methode om de kwaliteit van organische stof verder in kaart te brengen.

De afgelopen jaren is er veel discussie geweest over de bodemvruchtbaarheid in Nederland. Hierbij is steeds aandacht voor het gehalte organische stof als belangrijke factor voor bodemvruchtbaarheid. Dit blijkt bijvoorbeeld uit een recente studie in Twente. De boeren die zorgen voor voldoende aanvoer van organische stof, blijken de bodemvruchtbaarheid goed op pijl te kunnen houden.

Om het gehalte organische stof op peil de te houden is voldoende aanvoer belangrijk. Organische stof wordt namelijk voortdurend afgebroken door mineralisatie. Dit proces is afhankelijk van de aard van de organische stof (de verhouding tussen koolstof en stikstof), de ontwateringstoestand en de pH van de bodem. De vuistregel is een afbraaksnelheid van 2% per jaar.

Dierlijke mest is een belangrijke bron van organische stof. Door het gehalte organische stof op het verslag te vermelden is het mogelijk om bij de berekening van een bemestingsplan hiermee rekening te houden.

Pyrolyse

Een  innovatief project waaraan de onderzoekers bij Eurofins Agro werken, is het inzichtelijk maken van de kwaliteit van organische stof met behulp van pyrolyse. Belangrijk hierbij is de stabiliteit van organische stof. Hoe stabieler de organische stof, hoe groter de bijdrage is aan de bodemvruchtbaarheid.

De stabiliteit van organische stof hangt onder andere af van de koolstof- en stikstofsamenstelling. Met pyrolyse wordt organische stof in verschillende koolstof- en stikstoffragmenten uit elkaar gehaald door verbranding ‘zonder zuurstof’. De gassen die hierbij vrijkomen, gaan vervolgens over een gaschromatograaf. Dit apparaat analyseert de vrijgekomen gassen en produceert een grafiek met verschillende piekjes. Iedere piek staat daarbij voor een bepaald fragment in de organische stof. Deze informatie kan vervolgens worden gekoppeld aan de afkomst van het materiaal, bijvoorbeeld plantaardig materiaal of micro-organismen.

De techniek is volop in ontwikkeling. Op dit moment wordt gewerkt aan het in kaart brengen van de bodemkundige functies van de verschillende fragmenten. Eurofins Agro is optimistisch over de nieuwe mogelijkheden die de pyrolyse van organische stof biedt. In een proef met bleekselderij, bijvoorbeeld, bleek dat een duidelijke relatie tussen een pyrolyse-fragment en de de groei en ontwikkeling van het gewas. Er werd een verschil van maar liefst 30% in opbrengst aangetoond als deze component in de bodem aanwezig was.