Hoge resultaten N en K verklaard

Hoge resultaten N en K verklaard

7 juli 2023 - Akkerbouw

Dit teeltseizoen zien we af en toe hoge cijfers in stikstof (N) en kalium (K) in onze metingen. Dat lijkt vreemd, maar er is daarvoor een goede verklaring. 

Dit voorjaar was er een lange periode zonder regen. Kleigronden bevatten in die periode echter nog steeds wel een beetje vocht. De mineralisatie door bacteriën en schimmels kon daardoor gewoon door gaan. De opname van de nutriënten die zo werden vrijgemaakt, kon het gewas echter door te weinig vocht juist niet opnemen. Het gevolg was dat er hoge nutriëntenvoorraden in de bodem ontstonden. Daarnaast kunnen hoge resultaten voor komen omdat er bijvoorbeeld net is bemest of er is eindelijk weer wat regen is gevallen na een hele droge periode.

In de praktijk leverden de hogere N- en P-cijfers op de verslagen nogal wat vragen op. Behalve deze bodemprocessen is er nog een aantal andere zaken om rekening mee te houden bij de bemonstering en de uitleg van de resultaten. 

Monstername op juiste moment

Het moment van monstername is tijdens de teelt van groot belang. Zo is het belangrijk om geen bodemmonster (laten) steken net na een bemesting. De grond is dan rijk aan nutriënten en dit zie je direct terug in de analyse van de grond. De meting laat dan de mestgift zien, terwijl u juist wil weten hoeveel nutriënten er in de bodem zitten. Met andere woorden: hoeveel nutriënten zijn er beschikbaar in de bodem en wat moet er via bemesting aangevuld worden?

Stem daarom het moment van bemonstering en bemesting altijd goed op elkaar af. Is er bemest, wacht dan met monstername. Daarnaast kan het in onderzoeksprojecten wel van belang zijn om op vaste meetmomenten de grond te bemonsteren. Dus ook net na bemesting, maar houd er dan rekening meer dan dat er hoge waarden gemeten kunnen worden.

Continue kwaliteitscontrole

Tijdens het hele proces, vanaf monstername tot aan rapportage van de resultaten, houden wij de kwaliteit van de bemonstering en de analyse steeds goed in de gaten. Dit dan we bijvoorbeeld door controlemonsters mee te nemen in de analyse. Wanneer de controlemonsters goed zijn, dan worden de data ‘vrijgegeven’ en krijgt u de analyseresultaten.

Op het moment dat er afwijkingen zijn in de controlemonsters, wordt er nagegaan wat er aan de hand is. Daarnaast worden monsters twee keer gemeten, wanneer resultaten afwijken van de verwachting. Deze controle is van groot belang om kwalitatief goede cijfers te leveren. De kwaliteit van de meetresultaten willen we waarborgen. Dit kan soms lastig zijn omdat het extra tijd kost terwijl ons doel is om de analysedata snel leveren. Er kan immers morgen een regenbui vallen en u wil actueel zicht op de samenstelling van de bodem om de gift af te stemmen.

Heranalyse

Als het hele analyseproces in orde is, dan krijgt u de analyseresultaten binnen afgesproken tijd. Het is altijd mogelijk om een heranalyse aan te vragen, bijvoorbeeld in het geval van twijfel over de gerapporteerde resultaten. Vraag heranalyse altijd tijdig aan bij uw monsternemer of de klantenservice, want bodemmonsters worden maximaal twee weken bewaard. Op deze manier kan de laborant hetzelfde bodemmonsters nog een keer laten analyseren.

Wanneer de heranalyse duidelijk laat zien dat er afwijkingen zitten in de meetresultaten, dan zijn de kosten voor Eurofins. Wanneer de heranalyse duidelijk laat zien dat er geen afwijkingen zijn, dan zijn de kosten voor u. Dit bespreken we van tevoren goed met u door, om nare verrassingen achteraf te voorkomen.