Fosfaatgebruiksnormen 2021


Waar vind ik de fosfaatkengetallen die ik in moet vullen bij de gecombineerde opgave?

Vanaf eind 2019 vindt u drie fosfaatkengetallen onder het kopje Wetgeving op de tweede pagina:

  • P-plantbeschikbaar (P-CaCl2)* 
  • P-bodemvoorraad (P-Al)
  • Pw-getal

*) Op verslagen uit 2019 en 2020 staat de afkorting 'P-PAE' achter P-plantbeschikbaar. Dit is dezelfde bepaling als P-CaCl2.

Op oudere verslagen is het resultaat van de P-CaCl2 te vinden op de laatste pagina bij “Methode”. Gebruik het resultaat dat staat bij P-plantbeschikbaar in mg P/kg.

Vanaf wanneer gaan de nieuwe fosfaatgebruiksnormen op basis van de gecombineerde fosfaatindicator in?

De wijzigingen van de Uitvoeringsregeling Meststoffenwet (urm) zijn op 17 februari 2021 gepubliceerd in de Staatscourant en gaan per direct in met terugwerkende kracht vanaf 1 januari 2021.

In welk opzicht zijn de fosfaatgebruiksnormen gewijzigd?

De hoogte van de fosfaatgebruiksnormen per klasse blijft ongewijzigd. De fosfaatindicatoren die bepalen in welke klasse een perceel terecht komt wijzigt echter wel. 

lees verder

Wat zijn de fosfaatgebruiksnormen vanaf 2021?

Eurofins Agro heeft de fosfaatklassen en gebruiksnormen die gelden vanaf 2021 overzichtelijk in een tabel gezet.

Zijn de verslagen van voor 2021 nog geldig en mag ik gebruik blijven maken van de oude P-gebruiksnormen?

Ja, alle verslagen blijven vier jaar geldig. Hiernaast zijn verslagen met een monstername datum van 16 mei 2016 tot 15 mei 2017 vijf jaar geldig. Deze monsters kunnen nog worden gebruikt voor de Gecombineerde Opgave van 2021. De geldigheid van 5 jaar geldt alleenl voor de P-gebruiksnormen en niet voor derogatie. Bij verslagen die zijn bemonsterd voor 31 december 2020 kan men kiezen uit twee scenario’s.

lees verder

Zijn de verslagen van de monsters die eind 2020 gestoken geldig?

Ja, de monsters die in 2020 gestoken zijn blijven vier jaar geldig en mogen gebruik blijven maken van de oude fosfaatgebruiksnormen zoals die golden in 2020. Dit geldt ook voor monsters gestoken tussen 16 mei en 31 december 2020.

Hoe bereken ik aan de hand van een analyseverslag de oude en nieuwe fosfaatgebruiks- normen en de impact op perceelsniveau?

Op onze website staat een handige rekentool te vinden om het verschil in fosfaatplaatsingsruimte te berekenen.

Hoe vaak moet ik vanaf 2021 een melding doen om gebruik te maken van de fosfaatgebruiksnormen?

De fosfaatgebruiksnormen zijn alleen geldig in het jaar waarin de melding wordt gedaan. Vanaf 2021 moet er elk jaar worden gemeld, in plaats van één keer in de vier jaar. Als er geen melding wordt gedaan, komt het perceel automatisch in fosfaatklasse hoog terecht.

Moet ik nog een aanvullende melding doen voor de percelen die in fosfaatklasse arm zitten?

Nee, de aanvullende melding voor de fosfaatklasse arm vervalt per 1 januari 2021. Oude meldingen blijven geldig totdat de geldigheid van het verslag verloopt (maximaal 4 jaar of tot een nieuwe melding wordt gedaan).

Moet een perceel kleiner dan 5 hectare met fosfaatklasse arm verplicht gestratificeerd worden bemonsterd?

Nee, in de nieuwe wet mag gekozen worden voor zowel de gestratificeerde methode als de huismethode in W-patroon. Percelen met fosfaatklasse ‘arm’ hoeven dus niet opnieuw bemonsterd te worden wanneer deze met de huismethode zijn bemonsterd. Dit geldt voor monsters genomen na 1 januari 2021.

Ik schakel om van grasland naar bouwland of andersom, blijft het analyseverslag vier jaar geldig?

In de nieuwe wet wordt expliciet vermeld dat grasland tot 10 cm en bouwland tot 25 cm bemonsterd moet worden. Bouwland bemonsteren op 10 cm diepte mag niet meer. Dit houdt in dat bij wisselteelt van gras naar bouwland (waaronder mais) en andersom, het monster niet meer geldig is en er een nieuw monster moet worden gestoken op de juiste diepte. Wanneer er een analyseverslag aanwezig is met de juiste diepte blijft deze wel vier jaar geldig. Wanneer binnen vier jaar weer terug wordt gewisseld naar gras- of bouwland, kan dus gebruik worden gemaakt van de nog geldige analyseverslagen. Monsters gestoken voor 1 januari 2021 blijven geldig ongeacht de diepte.

Hoe lang moet ik wachten tot het laten nemen van een grondmonster na het uitvoering van een bekalking?

Na het bekalken moet twee maanden worden gewacht totdat er een bemonstering mag plaats vinden.

Hoe groot mag een perceel maximaal zijn, wanneer er 1 grondmonster wordt gestoken?

De grootte van een bemonsteringseenheid mag maximaal 20 ha zijn. Dit betekent dat percelen groter dan 20 hectare evenredig worden opgedeeld in meerdere monsters. Een perceel van 24 hectare wordt bijvoorbeeld opgedeeld in twee percelen van 12 hectare.

Mag ik percelen samenvoegen voor een bemonstering voor het bepalen van P-gebruiksnormen?

Percelen mogen volgensde wet onder bepaalde voorwaarden worden samengevoegd.

lees verder

Hoe kan het dat percelen met een soortgelijke Pw met de nieuwe fosfaatwet in verschillende fosfaatklassen terecht komen?

Er wordt overgestapt van een systeem op basis van één indicator naar een systeem op basis van twee indicatoren. Daardoor kan bij eenzelfde Pw-getal kan bij uiteenlopende combinaties van P-plantbeschikbaar (P-CaCl2) en P-bodemvooraad (P-Al) ontstaan.

lees verder

Wat is de betrokkenheid van Eurofins Agro bij het tot stand komen van de nieuwe gebruiksnormen?

Eurofins Agro heeft geen betrokkenheid bij het bepalen van de fosfaatindicatoren en de bijbehorende gebruiksnormen.

lees verder

Wat heeft Eurofins Agro gedaan om de verlaging van de fosfaatgebruiksruimte in bepaalde regio’s tegen te gaan?

Eurofins Agro heeft de impact van het mestbeleid doorgerekend in scenariostudies. Deze informatie is gedeeld met organisaties die die lobbyen bij het ministerie. Ook heeft Eurofins Agro aangegeven dat het niet wenselijk is dat percelen met een lage P-beschikbaarheid er qua gebruiksruimte op achteruit gaan. LTO heeft de impactanalyse van Eurofins Agro meegenomen in het overleg met de overheid.

Back to overview