Kalibemestingsadvies vernieuwd

Kalibemestingsadvies vernieuwd

11 december 2023 - Akkerbouw

Op de website handboekbodemenbemesting.nl is een nieuw kalibemestingsadvies opgenomen dat aansluit bij de hedendaagse analysemethoden voor grondonderzoek. Het kali-advies bestaat uit een gewasbemestingsadvies en uit een bodemgericht advies voor handhaving van de streeftoestand van de bodem en eventuele reparatie daarvan.

Drie parameters

Bij het nieuwe advies wordt de kalitoestand van de bodem vastgesteld met drie bodemparameters: K‑CaCl2, CEC en K‑CEC. K‑CalCl2 is een indicator voor de hoeveelheid kalium die direct beschikbaar is voor het gewas. K-CEC betreft de hoeveelheid kalium die is gebonden aan het kationenadsorptiecomplex (CEC) in de bodem en is een indicator voor de hoeveelheid kalium die tijdens de groeiperiode van het gewas nog beschikbaar kan komen voor het gewas. De totale grootte van het CEC ofwel de kationenomwisselcapaciteit is een indicator voor het vermogen van de bodem om kationen zoals kalium te binden en uit te wisselen met de bodemoplossing. Dat is van invloed op de beschikbaarheid van kalium (en andere kationen). De grootte van het CEC hangt af van het lutumgehalte en de hoeveelheid en aard van de organische stof in de bodem.
De combinatie van deze drie parameters geeft voor alle grondsoorten informatie over de beschikbaarheid en het gedrag van kalium in de bodem. Daardoor is het onderscheid naar grondsoort vervallen, wat in het oude kaliadvies op basis van het kaligetal wel wordt gemaakt. Het kaligetal is een berekende waarde op basis van meting van het kaliumgehalte in de bodem (via K-HCl) en andere bodemkenmerken als het organische-stofgehalte en lutumgehalte. Dat wordt bij de nieuwe analysemethode ondervangen door meting van het CEC.

Gewasadvies en bodemadvies

Het kaliadvies bestaat uit een bodemadvies en een gewasadvies. Het bodemadvies geeft aan wat de gewenste kalitoestand is van de bodem en hoe deze op streefniveau is te brengen en is te handhaven.

Het gewasadvies geeft aan hoeveel kali er per gewas moet worden toegediend, afhankelijk van de kalitoestand van de bodem. De gewassen zijn daartoe ingedeeld in vijf groepen naar kalibehoefte. Bij het advies op basis van K-getal verschilt de gewasgroepenindeling enigszins per grondsoort. Bij het nieuwe advies geldt er één indeling voor alle grondsoorten. Die gewasgroepenindeling is opnieuw gemaakt en herzien, op basis van kali-afvoer door het gewas, kali-opname en het effect van kalibemesting op de productkwaliteit. De indeling kan indien nodig in de toekomst worden bijgesteld op basis van nieuwe onderzoeksinformatie of nieuwe inzichten.

Link naar de kalibemestingsadvies:

Meer informatie

Voor meer informatie, neem contact op met Karst Brolsma (karstbrolsma@eurofins.com) of Willem van Geel (willem.vangeel@wur.nl)