Beschikbare kali na warme zomer gestegen

9 maart 2020 - Akkerbouw

Door de afgelopen droge, warme zomers is het gehalte plantbeschikbare kalium in de bodem op veel percelen gestegen. De kaliumadviezen kunnen lager uitpakken dan voorgaande jaren. Twee case studies door Eurofins Agro, in fabrieksaardappelen en suikerbieten, laten dit duidelijk zien.

Kalium is een belangrijk element voor de groei en ontwikkeling van het gewas. Tekort geeft problemen in de groei en teveel leidt tot kwaliteitsproblemen. Bij fabrieksaardappelen bijvoorbeeld is het gevolg een slecht onderwatergewicht en bij suikerbieten neemt de suikerwinbaarheid af bij een overmaat aan kalium. Ook kan een teveel aan kalium in de bodem tot zoutschade leiden

Eurofins Agro heeft in een case study het plantbeschikbare kalium en de bodemvoorraad op twee percelen in 2019 vergeleken met die in 2017 (zie tabel 1). In deze studie bleek dat de gevonden waarden leiden tot aangepaste, lagere kaliadviezen, zowel bij lage als bij hoge kaliumgehaltes in de bodem.

Tabel 1: Kaliumgehaltes in de bodem in 2017 en 2019 bij twee gewassen. Bron Eurofins Agro.

K-gehalte Gewas Jaar K-plantbeschikbaar K-voorraad
Laag Fabrieksaardappel Febr. 2017 101 kg/ha 315 kg/ha
    Febr. 2019 130 kg/ha 365 kg/ha
Hoog Suikerbiet Febr. 2017 340 kg/ha 277 kg/ha
    Febr. 2019 425 kg/ha 265 kg/ha

 

Lager kaliumadviezen

Voor de fabrieksaardappelen, op een grond met een laag K-gehalte, leidde dit op jaarbasis tot een aangepaste, lagere kaliumgift in 2019 dan in 2017. In de bodem was er meer kalium beschikbaar en ook bodemvoorraad was toegenomen na de warme droge zomer van 2018. Het advies was:

Ook bij suikerbiet, op een bodem die van nature een hoog kaliumgehalte heeft, nam de beschikbaarheid toe maar bleef de kaliumvoorraad op peil. Ook hier was de adviesgift in 2019 lager dan in 2017:

Update

Wilt u een update van de actuele situatie van plantbeschikbare kalium in uw bodem? Laat dan nog voor het groeiseizoen een grondonderzoek doen. Het onderzoekspakket Teelt is daarvoor het aangewezen pakket. Hiermee worden de plantbeschikbare nutriënten die de komende maanden vrijkomen bepaald. Hiermee kan de basisbemesting worden geoptimaliseerd. Tijdens de teelt kan er bijmestonderzoek worden uitgevoerd om, indien nodig, bij te sturen tijdens de teelt.