Concept Meststoffenwet ter consultatie

17 december 2020

Het ministerie van LNV heeft recent een conceptvoorstel voor aanpassingen in de Meststoffenwet gepubliceerd. In dit voorstel wordt de overgangsregeling van de fosfaatwet besproken. In het voorstel staat dat monsters gestoken tot en met 31 december 2020 nog vier jaar geldig blijven volgens de normen van 2020.

De overgangsregeling wordt onderdeel van de Uitvoeringsregeling Meststoffenwet (Urm). Tot 8 januari 2021 kan worden gereageerd op dit conceptvoorstel. Na deze zogenaamde consultatie komt de overheid met de definitieve regeling.

Keuze fosfaatgebruiksnorm

In het voorstel staat dat alle monsters die uiterlijk 31 december 2020 zijn gestoken vier jaar geldig blijven. In het geval van analyserapporten die alle indicatoren (P-Al en P-CaCl2) voor de nieuwe fosfaatwet bevatten, zoals de rapporten van Eurofins Agro, mag de teler bij het aanmelden van het perceel kiezen tussen twee mogelijkheden:

of

Met de rekentool van Eurofins Agro kunnen de oude en nieuwe P-gebruiksnormen en het verschil in plaatsingsruimte per perceel worden berekend.

Het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) is verantwoordelijk voor de Meststoffenwet. In deze wet staan de regels, normen en forfaits van het Nederlandse mestbeleid beschreven. Het ministerie van LNV wordt geadviseerd door de Commissie van Deskundigen Meststoffenwet (CDM). Dit een onafhankelijke wetenschappelijke commissie.

Eurofins Agro maakt geen onderdeel uit van de CDM en geeft het ministerie geen advies over de fosfaatgebruiksnormen en de daarvoor gebruikte indicatoren. Eurofins Agro is de leverancier van data. Wel rekent Eurofins Agro bijvoorbeeld scenario’s door over de impact van het mestbeleid voor partijen die lobbyen bij het ministerie. In een vroeg stadium hebben betrokken partijen aangegeven dat het onwenselijk is dat percelen met een lage P-beschikbaarheid erop achteruit gaan als het gaat om de fosfaatgebruiksruimte.

Ter inzage

Het ministerie van LNV heeft de aanpassing in de regels ter inzage gelegd. Tot en met 8 januari 2021 kan hierop worden gereageerd. Het conceptvoorstel bevat behalve de overgangsregeling voor de fosfaattoestand ook enkele andere aanpassingen. Deze aanpassingen zijn eerder al aangekondigd en onderdeel van het zogenoemde zesde Actieprogramma Nitraatrichtlijn. Belangenorganisaties kunnen reageren via deze link. De regeling treedt na publicatie in 2021 in werking met terugwerkende kracht per 1 januari 2021.