Gezonde bodems in gemeente Hof van Twente

20 december 2021 - Veehouderij

Het organische stofgehalte in Twentse bodems is sinds 2007 op peil gebleven of zelfs licht gestegen. Dat is positief nieuws omdat dit belangrijk is voor de vruchtbaarheid van de bodem en het vasthouden van CO2 in de bodem. Eurofins Agro heeft onderzoek gedaan in grasland en maisland.

Het onderzoek werd uitgevoerd in opdracht van gemeente Hof van Twente en heeft gelopen van 2007 tot 2021. Zodoende is een unieke reeks van data verzameld.

Organische stof in grasland

Het meest opvallend in de meetgegevens is de stijging van het gehalte organische stof in de graslandbodems in de afgelopen dertien jaar (figuur 1). Meer organische stof in de bodem heeft een positief effect op de vruchtbaarheid van de bodem, met name als het gaat om bodemleven, structuur en water. Organische stof speelt bovendien een belangrijke rol bij het vastleggen van koolstof, en daarmee van CO2, in de bodem. Op basis van de meetresultaten in het onderzoek bleek dat de jaarlijkse vastlegging 13,2 miljoen kg CO2 te zijn.

Figuur 1: Organische stof in de bodem van grasland, Hof van Twente. Bron: Eurofins Agro 2021


Organische stof in maisvelden

De graslanden zijn dominant in de gemeente Hof van Twente, maar ook snijmaïs wordt volop geteeld. Vaak wordt er in de bodems van snijmaïs afbraak van de organische stof gevonden. Echter, dat bleek niet het geval in de gemeente Hof van Twente. De gegevens met betrekking tot de teelt van snijmaïs laten zien dat het gehalte organische stof constant is over de gemeten periode (figuur 2).


Figuur 2: Organische stof in de bodem van maisland, Hof van Twente. Bron: Eurofins Agro 2021


Bodemleven

Naast organische stof is onder andere ook gekeken naar het bodemleven. De microbiële activiteit, de microbiële biomassa en de verhouding tussen schimmels en bacteriën werden bepaald.  Deze drie kenmerken van het bodemleven waren gedurende de hele onderzoeksperiode op een constant niveau voor zowel grasland als voor snijmaïs. Wat wel opvalt is dat er bij grasland in de meetresultaten bijna twee keer meer biomassa is aan microben ten opzichte van de snijmaïs.

De status van de bodems in de gemeente Hof van Twente is in kaart gebracht op basis van negen eigenschappen: de totale bodemvoorraad stikstof, bodemvoorraad fosfaat en kalium, het gehalte organische stof, het klei-humus complex, de pH, de microbiële activiteit, de microbiële biomassa en de verhouding schimmels en bacteriën in de bodem.

Het onderzoek heeft gelopen in de periode 2007 t/m 2020 en is opgedeeld in drie teelten: grasland, maïsland en overige teelten. Voor elke teelt zijn de gegevens bovendien opgesplitst naar grondsoort, zand, klei en dalgrond.