Bemestingsadviezen geoptimaliseerd

20 september 2022 - Akkerbouw - Veehouderij

Nauwkeuriger bemesten met apart advies voor bodem en gewas

Eurofins heeft de bemestingsadviezen in onder andere het complete grondonderzoek BemestingsWijzer geoptimaliseerd. Het bemestingsadvies is voor de sectoren: akkerbouw, veehouderij, boomteelt, fruitteelt, sportvelden en recreatie gesplitst in een bodemgericht en gewasgericht advies. Bovendien zijn de adviezen aangepast aan nieuwe inzichten uit onderzoek. Zo is nauwkeuriger bemesten mogelijk.

BemestingsWijzer geeft inzicht  in de totale toestand van de bodem. De analyse geeft informatie over zowel chemische, fysische en biologische eigenschappen van de bodem. Het verslag van BemestingsWijzer koppelt aan deze dataset een verbeterd bemestingsadvies. Ook de adviezen in het beperkte grondonderzoek en in de BijmestMonitor zijn verbeterd.

Voortaan is de advisering nog beter afgestemd op de daadwerkelijke behoefte. Op het vernieuwde verslag splitst Eurofins namelijk het advies in een bodemgericht en een gewasgericht advies. Het bodemgerichte advies heeft als doel de bodemvruchtbaarheid op peil te houden of te brengen. Het gewasgerichte advies wordt zoveel mogelijk op rasniveau gegeven en maakt het mogelijk om beter in te springen op de behoefte van het gewas. Het advies draagt zo bij aan een goede bodemvruchtbaarheid én een optimale opbrengst en kwaliteit

Naast het splitsen van het advies, is bovendien zowel het gewasgerichte als bodemgerichte advies voor een aantal nutriënten verbeterd. Zo is het mogelijk om efficiënter met (kunst)meststoffen om te gaan.

Gewasgericht advies voor 300 akker- en tuinbouwgewassen

Het gewasgerichte advies wordt weergegeven als een jaargift en is beschikbaar voor ruim driehonderd gewassen en, indien bekend, ook per ras van het gewas. Het nieuwe advies maakt gebruik van de gewas-/rasbehoefte en de gemiddelde opbrengst en is gecorrigeerd voor de bodemvoorraad en bodemlevering. De gift die volgt uit het advies, is bovendien te splitsen in meerdere giften tijdens de teelt. Tijdens het groeiseizoen kan bovendien worden bijgestuurd met BijmestMonitor. Dit bijmestonderzoek van Eurofins geeft inzicht in de direct opneembare nutriënten en de opname door het gewas tijdens de teelt.

Maïs en grasland

Ook voor het snijmaisbemestingsadvies is de behoefte van het gewas het uitgangspunt. Het gewasgerichte advies voor snijmaïs in een vruchtwisseling en continuteelt maïs is gelijk, waardoor het verslag voor specifiek continuteelt maïs overbodig is geworden. Bij het fosfaatadvies voor snijmais wordt ook het effect van rijenbemesting vermeld.

Voor grasland is het bemestingsadvies ook gesplitst in een bodemgericht en een gewasgericht advies. Daarnaast is het graslandadvies weergegeven voor vier situaties (onbeperkt weiden, beperkt weiden, licht maaien en normaal maaien) en voor de eerste, tweede snede en overige snedes. Naast een snede advies voor grasklaver is er nu ook een advies voor kruidenrijk grasland.

Bodemgericht advies voor bodemreparatie

Het bodemgerichte advies is bedoeld om de bodemvoorraad van de nutriënten op peil te houden en de opbrengstpotentie van het perceel te verbeteren. De adviezen bestaan uit eenmalige giften voor een periode van vier jaar. Voor de K-, Ca- en Mg-adviezen betekent dit dat de samenstelling aan het klei-humus complex (CEC) geoptimaliseerd wordt.

Ook wordt op het verslag een advies gegeven hoe de hoeveelheid organische stof op peil te brengen is en wordt een bekalkingsadvies gebaseerd gegeven op een optimale pH. Deze pH is afhankelijk van de bodemparameters en eventueel ook van het gewas dat wordt geteeld.

Wetgeving

De resultaten die nodig zijn voor de wetgeving vermeldt Eurofins uiteraard nog steeds op het verslag.

Duurzame teelt

Nauwkeurig bemesten is noodzaak. Alleen zo is de bodemkwaliteit op peil te houden. In een gezonde bodem is het organische stofgehalte op orde, wordt koolstof vastgehouden, is het bodemleven in balans, wordt water vastgehouden en is de structuur op orde. Een bodem met een goede bodemvruchtbaarheid draagt bij aan een optimale kwaliteit en opbrengst. Daarnaast is nauwkeurig bemesten de basis voor het efficiënt inzetten van (kunst)meststoffen. Met de introductie van de vernieuwde advisering draagt Eurofins bij aan het verder verduurzamen van de teelt.

Bestel BemestingsWijzer