Terug naar overzicht

BemestingsWijzer geeft een totaal beeld van de chemische, fysische en biologische bodemeigenschappen. Een bemestingsadvies, gebaseerd op plantbeschikbare nutriënten en bodemvoorraad, maken dit onderzoek compleet. De analyseresultaten (in (k)g per ha) worden afgezet tegen de landbouwkundige streefwaarden.

De advisering is afgestemd op de daadwerkelijke behoefte van het gewas. Op het verslag splitst Eurofins namelijk het advies in een bodemgericht en een gewasgericht advies. Het bodemgerichte advies heeft als doel de bodemvruchtbaarheid op peil te houden of te brengen. Het gewasgerichte advies wordt zoveel mogelijk op rasniveau gegeven en maakt het mogelijk om beter in te springen op de behoefte van het gewas. De advisering draagt zo bij aan een goede bodemvruchtbaarheid én een optimale opbrengst en kwaliteit

Het gewasgerichte advies wordt weergegeven als een jaargift en is beschikbaar voor ruim driehonderd gewassen en, indien bekend, ook per ras van het gewas. Het advies maakt gebruik van de gewas-/rasbehoefte en de gemiddelde opbrengst en is gecorrigeerd voor de bodemvoorraad en bodemlevering. De gift die volgt uit het advies, is bovendien te splitsen in meerdere giften tijdens de teelt.

Het bodemgerichte advies is bedoeld om de bodemvoorraad van de nutriënten op peil te houden en de opbrengstpotentie van het perceel te verbeteren. De adviezen bestaan uit eenmalige giften voor een periode van vier jaar. Voor de K-, Ca- en Mg-adviezen betekent dit dat de samenstelling aan het klei-humus complex (CEC) geoptimaliseerd wordt. Ook wordt op het verslag een advies gegeven hoe de hoeveelheid organische stof op peil te brengen is en wordt een bekalkingsadvies gebaseerd gegeven op een optimale pH. Deze pH is afhankelijk van de bodemparameters en eventueel ook van het gewas dat wordt geteeld.

De splitsing van het advies in een bodemgericht en gewasgericht advies geldt voor alle sectoren: akkerbouw, veehouderij (mais- en grasland), sportvelden, fruitteelt, boomteelt, sportvelden, golfterreinen en recreatielocaties (moestuinen, borders, perken). Het graslandadvies (gewasadvies) wordt weergegeven voor vier situaties (onbeperkt weiden, beperkt weiden, licht maaien en normaal maaien) en voor de eerste, tweede snede en overige snedes.

Bodemscout

BemestingsWijzer presenteert een afbeelding van de structurele verschillen binnen het bemonsterde perceel. Op basis van een vervolgonderzoek is vast te stellen wat de oorzaak is van de verschillen. Gaat het om een tekort of overmaat aan nutriënten? Zijn er schadelijke aaltjes of schimmels in de bodem aanwezig? BodemScout werkt met satelietbeelden en combineert data van negen jaar.

Wetgeving

Op BemestingsWijzer staan de cijfers die noodzakelijk zijn voor de wetgeving. Het GPS-plaatje in combinatie met de stikstof- en fosfaatcijfers en de geaccrediteerde monstername staan hiervoor garant.

BemestingsWijzer is het meest uitgebreide grondonderzoek voor akker- en tuinbouw. Er zijn twee mogelijkheden: het basis pakket en het complete pakket. Het analyseverslag van BemestingsWijzer vermeldt per kengetal de streefwaardes voor het gewas waarvoor advies is aangevraagd.  

PARAMETERS Compleet Basis

CHEMISCH 
N-totaal, C/N, NLV, S-totaal, C/S, SLV, P-Al (voorraad), P-beschikbaar, P-buffering, K-voorraad, K-beschikbaar, Ca-voorraad, Ca-beschikbaar, Mg-plantbeschikbaar, Mg-bodemvoorraad, Na-plantbeschikbaar, Na-plantvoorraad

Plantbeschikbare sporenelementen (B, Fe, Cu, Mn, Zn, Si, Mo, Co, Se)

FYSISCH
pH, organische stof + organische stofbalans, koolzure kalk, verslemping, verkruimelbaarheid, CEC, Ca-bezetting, Mg-bezetting, K-bezetting, Na-bezetting, H+-bezetting, Al-CEC, CEC-bezetting. Structuurdriehoek en textuurdriehoek (klei, silt en zand)

Stuifgevoeligheidsrisico

BIOLOGISCH
Microbiële biomassa, microbiële activiteit, schimmel-/bacterie-ratio

OVERIG
pF-curve (vochtvasthoudendvermogen)
BodemScout (plaatje van bontheid van het perceel)

Downloads

Hier kunt u alle informatie over BemestingsWijzer downloaden. Zoals ons pakkettenoverzicht, folders en voorbeeldverslagen.

Naam Datum Bestand
Folder BemestingsWijzer 10-07-2019
Folder BodemScout 10-07-2019
Folder CEC 10-07-2019
Folder Silicium 10-07-2019
Folder pF-curve 10-07-2019
Voorbeeldverslag BemestingsWijzer Akkerbouw 15-09-2023
Voorbeeldverslag BemestingsWijzer Akkerbouw Beperkt 15-09-2023
Voorbeeldverslag BemestingsWijzer Gras Beperkt 15-09-2023
Voorbeeldverslag BemestingsWijzer Bloembollen 15-09-2023
Voorbeeldverslag BemestingsWijzer Boomteelt 15-09-2023
Voorbeeldverslag BemestingsWijzer Fruitteelt 15-09-2023
Voorbeeldverslag BemestingsWijzer Gras 15-09-2023
Voorbeeldverslag BemestingsWijzer Bekalking Akkerbouw 15-09-2023
Voorbeeldverslag BemestingsWijzer Bekalking Gras 15-09-2023
Methoden grondonderzoek 11-03-2024
Voorbeeldverslag BemestingsWijzer Akkerbouw + zware metalen (plantbeschikbaar) 11-06-2024
Voorbeeldverslag BemestingsWijzer Grasland + zware metalen (plantbeschikbaar) 11-06-2024

Normen wetgeving uitrijden mest

Om mest uit te rijden op landbouwgrond houdt u zich aan de fosfaatgebruiksnorm. U berekent zelf uw gebruiksruimte en hoeveel mest u werkelijk op uw bedrijf heeft gebruikt. In sommige situaties mag u meer fosfaat gebruiken. De uitslagen op het verslag van BemestingsWijzer voldoen aan de normen van de wet.

Meer informatie op de site van RVO >

 

Conformiteit

Als voor de beoordeling op conformiteit bij bovenstaande bepalingen het gevonden resultaat direct wordt getoetst aan de normwaarden, dan wordt er bij de beoordeling geen rekening gehouden met de meetonzekerheid.

Methoden uitgebreid beschreven

Eurofins Agro analyseert monsters via volgens voorgeschreven en vastgelegde methoden. Op het analyseverslag staat de methode beknopt beschreven. Hier zie je ook welke methode door de Raad van Accreditatie is geaccrediteerd. We zetten dan een Q achter de methode.

In de tab Downloads staat in het document “Methoden grondonderzoek” een uitgebreide beschrijving van de methoden. Dit document is een aanvulling op de informatie op het analyseverslag.