BemestingsWijzer

BemestingsWijzer

Een vruchtbare bodem is de basis voor een optimale productie en gewaskwaliteit. Bodemchemie, bodemfysica en bodembiologie moeten daarvoor in orde zijn. BemestingsWijzer geeft het totaalbeeld zodat je bemesting en grondbewerking kan optimaliseren.

Direct bestellen
Terug naar overzicht
Terug naar overzicht

BemestingsWijzer geeft een totaal beeld van de chemische, fysische en biologische bodemeigenschappen. Een bemestingsadvies,  gebaseerd op plantbeschikbare nutriënten en bodemvoorraad, maken dit onderzoek compleet. De analyseresultaten (in (k)g per ha) worden afgezet tegen de landbouwkundige streefwaarden.

Voor meer dan 200 gewassen zijn er adviezen beschikbaar, waarbij alle nutriënten worden meegenomen.  Er wordt daarbij rekening gehouden met de specifieke gewaseigenschappen. Zo wordt er bij calcium niet alleen rekening gehouden met de opbrengst maar ook met de gevoeligheid voor kwaliteitsproblemen. Het advies wordt gepresenteerd in (k)g per ha nutriënt. Op basis van het verslag kan je, samen met je adviseur, een berekening maken voor een optimaal bemestingsplan en een de keuze maken voor de juiste meststof(fen).

Bodemscout

BemestingsWijzer presenteert een afbeelding van de structurele verschillen binnen het bemonsterde perceel. Op basis van een vervolgonderzoek is vast te stellen wat de oorzaak is van de verschillen. Gaat het om een tekort of overmaat aan nutriënten? Is er sprake van bodemverschiting? Of zijn er schadelijke aaltjes of schimmels in de bodem aanwezig? BodemScout werkt met satelietbeelden en combineert data van negen jaar.

Wetgeving

Op BemestingsWijzer staan de cijfers die noodzakelijk zijn voor de wetgeving. Het GPS-plaatje in combinatie met de stikstof- en fosfaatcijfers en de geaccrediteerde monstername staan hiervoor garant.

BemestingsWijzer is het meest uitgebreide grondonderzoek voor akker- en tuinbouw. Er zijn twee mogelijkheden: het basis pakket en het complete pakket. Het analyseverslag van BemestingsWijzer vermeldt per kengetal de streefwaardes voor het gewas waarvoor advies is aangevraagd.  

PARAMETERS Compleet Basis

CHEMISCH 
N-totaal, C/N, NLV, S-totaal, C/S, SLV, P-Al (voorraad), P-beschikbaar, P-buffering, K-voorraad, K-beschikbaar, Ca-voorraad, Ca-beschikbaar, Mg-plantbeschikbaar, Mg-bodemvoorraad, Na-plantbeschikbaar, Na-plantvoorraad

Plantbeschikbare sporenelementen (B, Fe, Cu, Mn, Zn, Si, Mo, Co, Se)

FYSISCH
pH, organische stof + organische stofbalans, koolzure kalk, verslemping, verkruimelbaarheid, CEC, Ca-bezetting, Mg-bezetting, K-bezetting, Na-bezetting, H+-bezetting, Al-CEC, CEC-bezetting. Structuurdriehoek en textuurdriehoek (klei, silt en zand)

Stuifgevoeligheidsrisico

BIOLOGISCH
Microbiële biomassa, microbiële activiteit, schimmel-/bacterie-ratio

OVERIG
pF-curve (vochtvasthoudendvermogen)
BodemScout (plaatje van bontheid van het perceel)

Downloads

Hier kunt u alle informatie over BemestingsWijzer downloaden. Zoals ons pakkettenoverzicht, folders en voorbeeldverslagen.

Naam Datum Bestand
Folder BemestingsWijzer 10-07-2019
Folder BodemScout 10-07-2019
Folder Bodemleven 10-07-2019
Folder CEC 10-07-2019
Folder Silicium 10-07-2019
Folder pF-curve 10-07-2019
Voorbeeldverslag BemestingsWijzer Akkerbouw 15-09-2023
Voorbeeldverslag BemestingsWijzer Akkerbouw Beperkt 15-09-2023
Voorbeeldverslag BemestingsWijzer Gras Beperkt 15-09-2023
Voorbeeldverslag BemestingsWijzer Bloembollen 15-09-2023
Voorbeeldverslag BemestingsWijzer Boomteelt 15-09-2023
Voorbeeldverslag BemestingsWijzer Fruitteelt 15-09-2023
Voorbeeldverslag BemestingsWijzer Gras 15-09-2023
Voorbeeldverslag BemestingsWijzer Bekalking Akkerbouw 15-09-2023
Voorbeeldverslag BemestingsWijzer Bekalking Gras 15-09-2023

Normen wetgeving uitrijden mest

Om mest uit te rijden op landbouwgrond houdt u zich aan de fosfaatgebruiksnorm. U berekent zelf uw gebruiksruimte en hoeveel mest u werkelijk op uw bedrijf heeft gebruikt. In sommige situaties mag u meer fosfaat gebruiken. De uitslagen op het verslag van BemestingsWijzer voldoen aan de normen van de wet.

Meer informatie op de site van RVO >

 

Conformiteit

Als voor de beoordeling op conformiteit bij bovenstaande bepalingen het gevonden resultaat direct wordt getoetst aan de normwaarden, dan wordt er bij de beoordeling geen rekening gehouden met de meetonzekerheid.

Methoden beschreven

Eurofins Agro analyseert monsters via volgens voorgeschreven en vastgelegde methoden. Op het analyseverslag staat de methode beknopt beschreven. Hier zie je ook welke methode door de Raad van Accreditatie is geaccrediteerd. We zetten dan een Q achter de methode.

In onderstaande pdf staat een uitgebreide beschrijving van de methoden. Dit document is een aanvulling op de informatie op het analyseverslag.

Lees de pdf >

Veelgestelde vragen

Welke bepalingen mis ik vooral als ik alleen maar wetgevingsonderzoek doe?

De belangrijkste die je dan mist is dan de pH, de zuurtegraad van de bodem. Maar zodra je de pH weet, wil je waarschijnlijk ook organische stof, het kleigehalte en de kalitoestand weten. Kortom je mist steeds meer. Voor optimaal landbouwkundig advies raden wij altijd BemestingsWijzer aan en tijdens de teelt BijmestMonitor.

Zijn mijn uitslagen geldig voor wetgeving?

Eurofins Agro werkt met geaccrediteerde monsternemers. Dit garandeert de kwaliteit van de monstername. Uitslagen van het onderzoek zijn bruikbaar voor wettelijke regelingen.