Nieuw stikstofadvies voor sportvelden

16 december 2020 - Sport en groen

Eurofins Agro past per 4 januari 2021 het N-advies voor sportvelden aan. Dit betreft zowel het advies voor bestaande sportvelden als terreinen waar sportvelden worden aangelegd. Het nieuwe Eurofins advies is gebaseerd op de pH, organische stof en het stikstofleverend vermogen van de bodem.

Het nieuwe advies is een aanscherping van het oude N-advies dat alleen op het stikstofleverend vermogen was gebaseed. De hoogte van de nieuwe adviezen zijn vergelijkbaar met de KNVB adviezen die zijn gebaseerd op het organische stof percentage. De Eurofins Agro-adviezen houden echter rekening met meerdere bodemkengetallen waardoor er een gerichter bemestingsadvies kan worden gegeven.

In de berekening van het nieuwe stikstofadvies voor sportvelden in het grondonderzoek worden zowel het stikstofleverend vermogen als ook de pH en het organische stofgehalte meegenomen. Voorheen werd het advies alleen gebaseerd op het stikstofleverend vermogen van de bodem. De hoogte van de stikstofadviezen is naar beneden bijgesteld.

Stikstofleverend vermogen

Het stikstofleverend vermogen (NLV) van de grond wordt berekend aan de hand van N-totaal, het C/N-ratio en de microbiële activiteit. Het NLV is de hoeveelheid stikstof die gras tijdens het seizoen opneemt als er niet is bemest. Deze stikstof is vrijgekomen uit de bodemvoorraad (keuken en kelder) door mineralisatie, of uit de lucht gekomen door depositie. Het NLV is een belangrijke parameter die wordt gebruikt als correctie op de jaarlijkse stikstofgift. Een hoog NLV leidt tot een lager stikstofadvies.

pH

Een belangrijke parameter van het grondonderzoek is de pH. De pH heeft een direct effect op de beschikbaarheid van verschillende nutriënten en op de activiteit van het bodemleven, en dus op de mineralisatie van organische stof in de bodem. Daarnaast heeft de pH invloed op de CEC en de CEC-bezetting. Bij een hogere pH kan de CEC meer nutriënten binden en afstaan dan bij een lage pH.

Organische stof

Een andere belangrijke parameter is het organische stof percentage. De hoeveelheid organische stof in de bodem is van invloed op onder andere het vasthouden en beschikbaar maken van nutriënten, de bodemstructuur en het vochtvasthoudend vermogen van de grond. In zandgronden wordt de CEC vrijwel volledig bepaald door de aanwezige organische stof. Hoe meer organische stof, hoe meer nutriënten (met name kationen zoals calcium, kalium en magnesium) de bodem vast kan houden. Bij de afbraak van organische stof door het bodemleven komt onder andere stikstof vrij. Hogere organische stofgehaltes leiden dus tot meer stikstof die vrijkomt door mineralisatie waarvoor gecorrigeerd wordt in het bemestingsadvies.

Nieuw stikstofadvies

Als gevolg van het opnemen van pH en organische stof in de adviesberekening veranderen de maximale giften voor zowel sportvelden aanleg als bestaande sportvelden.

Het nieuwe stikstofadvies is gebaseerd op een normale bespelingsintensiteit (150-350 uur) en een gemiddelde maaifrequentie (40-50 x per jaar). Is de bespelingsintensiteit of de maaifrequentie extensiever of intensiever, dan kan het advies worden geoptimaliseerd volgens onderstaande tabel. Indien het maaisel wordt afgevoerd, kan het N-advies met 20 kg N/ha worden verhoogd.

  Maaifrequentie    
Bespelingsintensiteit

Hoog
(>50 x/jaar)

Gemiddeld
 (40-50 x/jaar)

Laag
(<40 x/jaar)

Intensief*) (>350 uur) -40 kg N/ha -15 kg N/ha +35 kg N/ha
Normaal (150-350 uur) -40 kg N/ha zie advies +45 kg N/ha
Extensief (<150 uur) -45 kg N/ha +20 kg N/ha +45 kg N/ha

*) Indien de grasbezetting goed is, kan ook bespelingsintensiteit “normaal” worden aangehouden

Meer weten?

Voorbeeldverslag BemestingsWijzer Sportvelden 

Of neem contact op met 088 8761010 of klantenservice.agro@eurofins.com

Bestel BemestingsWijzer Sportvelden