BijmestMonitor in vijf gewassen gevolgd

19 mei 2020 - Akkerbouw

Twee jaar geleden introduceerde Eurofins Agro BijmestMonitor, een gecombineerd onderzoek van grond en gewas waarmee tijdens de teelt de opname en beschikbaarheid van nutriënten in kaart wordt gebracht. Voor vijf gewassen volgt Eurofins Agro de resultaten van BijmestMonitor.

Karst Brolsma, onderzoeker bij Eurofins Agro vertelt: “Op dit moment loopt voor BijmestMonitor een monitoringsproef in consumptieaardappel, pootaardappel, suikerbiet, eerstejaars plantuien en appels. Bij suikerbieten kijken we specifiek naar natrium en in de plantuien naar kalium. Dit onderzoek vindt plaats in nauwe samenwerking met de telers.”

BijmestMonitor is een onderzoek om tijdens het groeiseizoen de toestand van de bodem en het gewas te bepalen. Zo kan, indien uit het onderzoek blijkt dat dat nodig is, een gerichtte bijbemesting worden uitgevoerd.

“Natrium is belangrijk aandachtspunt in suikerbieten. Op zand is natrium meestal aan de lage kant,"zegt Brolsma. "Bemesting met natrium is dan zinvol omdat suikerbieten veel natrium nodig hebben.  Aan de andere  kant hebben steeds meer Nederlandse bodems door verzilting  te maken met hogere natriumgehaltes. Wat betekenen deze ontwikkelingen voor onze adviezen?”

"Bij plantuien volgen we kalium omdat afgelopen jaren is gebleken dat de beschikbare kalium door de droogte op veel gronden hoger is dan verwacht. Hoe moet je daarmee omgaan?”

Samen met de praktijk

Hij stelt: “Het is voor ons steeds zaak om te volgen wat er in de praktijk gebeurt door metingen op de bedrijven. Voorafgaand aan het seizoen doen we een uitgebreide bodemanalyse met BemestingsWijzer. Tijdens de teelt voeren we vervolgens regelmatig BijmestMonitor uit en aan het einde van de teelt doen we een opbrengstbepaling en analyseren we de samenstelling van het geoogste product. Wij koppelen de onderzoeksresultaten steeds aan wat de teler daarmee doet. Met deze inzichten leren we voortdurend meer over de relatie tussen nutriënten in de bodem en opname door het gewas. Bovendien kunnen we op basis van de nieuwe kennis de advisering steeds verder optimaliseren.”

Bemesting op maat

De monitoring focust op zowel bodem en bemesting als op teelt en opbrengst. “We bestuderen in het bijzonder de nutriëntenkringloop. Met andere woorden, hoeveel wordt er aangevoerd via bemesting, hoeveel zit er in de bodem en in het gewas en hoeveel wordt er afgevoerd bij de oogst? Op basis van die informatie, gekoppeld aan de streefwaardes, kunnen we een advies opstellen voor een bijmeststrategie. Dit advies is er op gericht dat er tijdens de groei steeds precies genoeg nutriënten  beschikbaar zullen zijn voor het gewas. Zo kan je bemesting op maat geven en inspringen op het feit dat temperatuur en neerslag elk jaar anders zijn.”

De metingen uit de monitoringsproef gebruikt Eurofins Agro ook voor het onderhoud aan bestaande systemen (streeftraject (waardering) en advisering) en worden ingezet voor ontwikkelprojecten, zoals pyrolyse en het PLFA-onderzoek ten behoeve van BodemlevenMonitor.

Meer weten?

Neem contact op met klantenservice.agro@eurofins.com