Nieuw fosfaatadvies voor teelten in de vollegrond

26 november 2020 - Akkerbouw

De Commissie Bemesting Akkerbouw/Vollegrondsgroententeelt (CBAV) introduceert een nieuw advies voor fosfaatbemesting voor teelten in de vollegrond.

Het nieuwe fosfaatadvies is het resultaat van bijna twintig jaar onderzoek door onder ander het Nutriënten Managment Instituut, Wageningen Universiteit en Eurofins Agro samen met het bedrijfsleven en de praktijk. De nieuwe systematiek baseert het advies routinematig op twee kengetallen voor één nutriënt, namelijk de fosfaat bodemvoorraad (P-Al) en fosfaat plantbeschikbaar (P-CaCl2). 

Fosfaat (P) is één van de essentiële voedingsstoffenvoor een gewas. Een goed fosfaatadvies is daarmee van groot van belang om een optimale opbrengst en kwaliteit van gewassen te realiseren. Tegelijkertijd wordt de ruimte om fosfaat te bemesten steeds meer beperkt door wetgeving en zijn fosfaatbronnen eindig. Een goede plaatsing van het fosfaat is derhalve van belang; óók vanuit kostenoogpunt. 

Jarenlang onderzoek

Bijna twintig jaar geleden is gestart met onderzoek om het fosfaatadvies in Nederland te verbeteren. Daarbij is een stappenplan gevolgd. De eerste stap was wetenschappelijk onderzoek. Uit dat onderzoek bleek dat het beter is om twee fosfaatkengetallen te meten in plaats van één, namelijk P-Al voor bodemvoorraad en P-CaCl2 voor plantbeschikbaar fosfaat (Figuur 1). 

De resultaten van dit onderzoek zijn vervolgens getest in veldproeven en daar zijn rekenregels van afgeleid. Vervolgens is dit nieuwe advies gevalideerd door oude veldproeven - beschikbaar bij Wageningen Universiteit- te heranalyseren. De resultaten van het onderzoek zijn verwerkt in nieuwe adviestabellen en vervolgens besproken en daarna geaccepteerd in de CBAV. 
 

Figuur 1: De P-Al-bepaling geeft de bodemvoorraad fosfaat weer en de P-CaCl2-bepaling de plantbeschikbare hoeveelheid fosfaat.

Twee fosfaatkengetallen

Analoog aan deze stappen zijn de twee fosfaatkengetallen in een vroeg stadium (vanaf 2004) geïntroduceerd in de landbouwpraktijk, zodat telers, bodemadviseurs en specialisten ervaring konden opdoen met de nieuwe kengetallen. 

“Fosfaat is op verschillende manieren in de bodem aanwezig,” vertelt Karst Brolsma, onderzoeker bij Eurofins Agro en lid van de CBAV. “Een deel is direct beschikbaar, maar er is ook een deel dat is vastgelegd in de bodem en dat (deels) wordt nageleverd. Het nieuwe landbouwkundige advies van de CBAV houdt daarmee rekening.”

Nieuwe gewastabellen

Het onderzoek heeft geresulteerd in nieuwe fosfaatadviezen voor vijf gewasgroepen. In het Handboek Bodem en Bemesting  zijn de nieuwe adviestabellen te vinden.

Meer informatie

Neem contact op met Karst Brolsma.