BodemCheck uitgebreid

27 mei 2020 - Akkerbouw

Bijsturen tijdens het groeiseizoen wordt steeds belangrijker bij de toenemende droogte. Enerzijds kan de concentratie van nutriënten in de bodem hoger zijn door de droogte en lagere opbrengsten van afgelopen zomers. Anderzijds kan deze juist lager zijn door extra beregening. BodemCheck geeft snel inzicht in de actuele bodemsituatie. Het onderzoek is recent uitgebreid.

Om optimaal te bemesten tijdens het groeiseizoen is bijmestonderzoek nodig. Onder de steeds extremere weersomstandigheden zijn de gehaltes van nutriënten in de bodem erg onvoorspelbaar. Eurofins Agro heeft voor het seizoen van 2020 een aantal verbeteringen doorgevoerd voor het bijmestonderzoek BodemCheck.

Bodemcheck voor nutrienten 

BodemCheck is een snel onderzoek waarbij naar de hoeveelheid direct beschikbare nutriënten wordt gekeken tijdens het groeiseizoen. Dit zijn de nutriënten die opgelost zitten in het bodemvocht en waar het gewas direct toegang toe heeft, de 'bordbepaling'. Het verslag geeft vervolgens een advies dat rekening houdt met de nalevering vanuit de bodem.

Vier-wekenadvies

BodemCheck geeft nu ook een advies voor de komende vier weken, net zoals in  BijmestMonitor. Voorheen werd bij BodemCheck alleen een advies gegeven voor het hele seizoen. Vanaf dit seizoen krijgt u een advies voor de komende vier weken plus een advies voor de rest van de teelt. Om nog nauwkeuriger te bemesten kunt u uiteraard óók na vier weken een nieuwe BodemCheck laten uitvoeren of een BijmestMonitor uitvoeren om daarbij óók rekening te houden met de opgenomen nutriënten in het gewas.

Sporenelementen uitgebreid

Sporenelementen zijn voor allerlei processen in een gewas van cruciaal belang. Het beschikbare gehalte van verschillende sporenelementen in de bodem is echter een onzekere factor tijdens de teelt.

BodemCheck is uitgebreid met de sporenelementen natrium (Na), koper (Cu), kobalt (Co), molybdeen (Mo) en selenium (Se). Gewassen hebben sporenelementen nodig voor het functioneren van de enzymsystemen voor de groei. Ook zijn deze elementen belangrijk voor de weerbaarheid van gewassen tegen ziekten en slechte weersomstandigheden.

pH in veldvochtige grond

Nieuw is analyse van de pH-CaCl2 in het bijmestonderzoek. Deze pH wordt gemeten in veldvochtige grond waardoor het om een momentopname gaat. De pH kan tijdens de teelt wat fluctueren door bijvoorbeeld droogte (verdringing H+-kationen) en het toedienen van meststoffen.

Ook heeft het verschil in opname van kationen en anionen door het gewas tijdens het groeiseizoen een effect op de pH. De opname van kationen door planten, zoals NH4+, K+, Ca2+ en Mg2+, leidt tot een uitscheiding van H+‑ionen, die verzuring geven in het wortelmilieu. De opname van anionen, zoals NO3-, H2PO4-, HPO42-, PO43- en SO42- leidt tot een uitscheiding van OH--ionen, die basisch werken.

Op basis van deze pH kan geen bekalkingsadvies worden gegeven. Hiervoor dient de pH gemeten te worden in gedroogde grond zoals bij BemestingsWijzer. Toch kan de pH tijdens de teelt voor bijmestonderzoek relevante informatie leveren. Zo kan het verklaren waarom bepaalde nutriënten slecht of juist in overmaat beschikbaar zijn. Ook kan de actuele pH worden meegenomen in de keuze van de meststof om bij te sturen. 

Geleidbaarheid (EC)

Op het verslag van BodemCheck en BijmestMonitor staat voortaan ook de EC van de bodemoplossing. Deze parameter staat voor Electric Conductivity (EC), oftewel elektrische geleidbaarheid. Kort gezegd geeft de EC informatie over het totale zoutgehalte van de bodem, dus alle opgeloste mineralen en zouten in het bodemvocht.

Bij een te hoge EC onttrekt de bodem via osmose water uit de wortels van de plant en deze droogt daardoor uit. Deze wateronttrekking door een teveel aan zouten wordt ook wel ’verbranding’ genoemd. Verschillende gewassen kunnen in meer of mindere mate gevoelig zijn voor een te hoge EC. Bij een te lage EC kunnen er kwaliteitsproblemen ontstaan omdat bepaalde nutriënten ontbreken voor de voeding van de plant.

Meer weten? 

Neem contact op met klantenservice.agro@eurofins.com

Bestel BodemCheck 
Bestel BijmestMonitor