Zwavel (S) - bodem en gewas

Zwavel is een essentieel onderdeel van de eiwitvorming en als zodanig van belang voor de groei van halle gewassen. Bij voldoende zwavel is de stikstofbenutting beter en worden er lagere nitraatgehaltes gevonden. Het is een hoofdelement en als zodanig ook in grotere hoeveelheden nodig voor goede groei van de planten. 

Meer over zwavel in ruwvoer voor melkeehouderij en paarden > 

De zwavelaanvoer is de laatste tien jaar flink afgenomen door lagere uitstoot van zwavel door de industrie en weinig gebruik van zwavelhoudende meststoffen. Zwavelaanvoer vindt nu voornamelijk plaats door mineralisatie van organische stof. De overige kleinere aanvoerposten zijn depositie (neerslag vanuit de lucht), capillaire opstijging vanuit de bodem en dierlijke mest en als afvoerpost uitspoeling.

De belangrijkste aanvoerpost ‘mineralisatie’ is te bepalen door een S-totaal-bepaling te laten uitvoeren via de BemestingsWijzer. Met S-totaal wordt bepaald hoeveel zwavel beschikbaar komt, genaamd SLV (zwavel leverend vermogen, te vergelijken qua opzet met NLV). Is de SLV met daarnaast de kleinere aan- en afvoerposten lager dan de behoefte van het gewas, dan is er een aanvulling via bemesting nodig. D


BemestingsWijzer