Fosfor (P) - bodem en gewas

Er wordt onderscheid gemaakt tussen de rol van fosfor in de veehouderij en paard, en fosfor in de bodem en gewassen.

Fosfor in bodem en gewas

In tegenstelling tot stikstof is het meeste fosfor in de bodem aanwezig in onoplosbare anorganische vormen die niet beschikbaar zijn voor opname door planten. De beschikbaarheid van fosfor voor opname door planten is daarom sterk afhankelijk van chemische processen in de bodem. De opname van fosfor is zeer afhankelijk van de concentratie ervan in de bodemoplossing. Deze concentratie is over het algemeen laag, maar wordt gebufferd door verschillende fosforfracties in vaste vorm via complexe desorptie-adsorptie-, oplossing-precipitatie- en mineralisatie-immobilisatieprocessen. Deze processen worden beïnvloed door de aanwezigheid en activiteit van plantenwortels, milieuomstandigheden en bodemleven. 

Bemesting

Bemesting en vochtvoorziening tijdens het groeiseizoen hebben invloed op het fosforgehalte in gras en snijmaiskuil. Voldoende vocht in de bodem zorgt er voor dat fosfaat in oplossing komt. In die vorm kan het gras het nutriënt opnemen. Gemiddeld bevat een voorjaarskuil 4 gram P per kg droge stof. Op percelen waar de fosfor-onttrekking structureel hoger is dan de aanvoer, is een daling van de fosfaattoestand van de bodem - en vervolgens ook in het gewas - op termijn wel te verwachten. 

Fosfor en fosfaat

De termen fosfor en fosfaat worden beide gebruikt in de literatuur. Met fosfor wordt het element in het periodieke systeem bedoeld. Deze term wordt meestal gebruikt om minerale evenwichten in planten, grond of water te beschrijven. Fosfor komt van nature voor in verschillende fosfaatverbindingen. Fosfor is aanwezig in het celmateriaal van alle levende wezens. Het is essentieel voor de energieoverdracht tussen cellen, groei, ontwikkeling en voortplanting.

BemestingsWijzer

BijmestMonitor

Meer fosfor >