Oplosbaar ruw eiwit %

Het totaal ruw eiwit kan in verschillende klassen worden opgedeeld afhankelijk van de afbraaksnelheid in de pens. Deze klassen zijn: oplosbaar eiwit, pens afbreekbaar eiwit en pens bestendig eiwit (deze fractie ontsnapt aan de afbraak in de pens).

Oplosbaar eiwit is de fractie die zeer snel in de pens tot ammoniak wordt afgebroken en kent een nauwe relatie met OEB en OEB 2u. Des te hoger de oplosbaarheid van het ruw eiwit is, des te meer eiwit binnen twee uur na voeren op pens niveau beschikbaar komt.

Eiwit in graskuilen

In graskuilen komt wel 40-60% van het totale eiwit in deze oplosbare fractie terecht. Het maaimoment, de bemesting, droge stof gehalte en de weersomstandigheden hebben invloed op het percentage oplosbaar ruw eiwit. Jong maaien en hoge N-giften zorgen voor hogere percentages oplosbaar ruw eiwit.

In het rantsoen is er een minimum behoefte aan snel eiwit zodat de snel fermenteerbare koolhydraten kunnen worden benut voor bacteriegroei. Dit kengetal wordt veel gebruikt bij rantsoenoptimalisatie om de eiwitafbraak en koolhydraatafbraak (snelheid) op pens niveau goed op elkaar te kunnen afstemmen. Als er teveel oplosbaar eiwit in het rantsoen aanwezig is wordt dit eiwit niet benut maar uiteindelijk als ureum in de urine en melk uitgescheiden.

RantsoenCheck

VersgrasCheck

Voederwaarde